‘Veel-klagers hebben ontwrichtende invloed op tuchtcolleges advocatuur’

Een toegenomen klaagcultuur en het fenomeen ‘veel-klagers’ worden door de tuchtcolleges voor de advocatuur steeds meer als ontwrichtend ervaren. Hof van Discipline-voorzitter Tjeerd Zuidema noemt dit punt van zorg in het jaarverslag van het hof en de raden van discipline over 2017.

Lager uurtarief met succesfee niet in strijd met regels Advocatenorde

Een honorariumafspraak van een advocaat waarbij een relatief laag uurtarief werd gehanteerd dat zou worden verhoogd indien een positief gevolg zou worden bereikt en waarbij die verhoging een percentage was van de waarde van dat positieve gevolg, is volgens de Rechtbank Rotterdam toegestaan. De in casu gemaakte afspraak (een lager uurtarief met een succesfee van 15 procent van de waarde van het behaalde gevolg) is niet in strijd met de Verordening op de Praktijkuitoefening.

Wijzigingsverordening beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Vanaf 1 januari 2019 wordt de regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten enigszins gewijzigd. De wijzigingen zien op de verplichte verzekering voor de advocaat in dienstbetrekking en op de minimumeisen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.