Legal Counsel Corporate & Finance NL at Shell in The Hague

You’ll join our Legal Corporate & Finance team, which includes three lawyers and two corporate specialists. The team takes care of Dutch corporate and finance legal matters, provides company secretarial services for Dutch Group companies and work on corporate restructurings and financing transactions. Bring your in-depth knowledge of Dutch Corporate Law to Shell and we’ll give you a broader outlook. This is an ideal move for someone working in a larger law firm – in this small, expert team, you’ll make a valuable contribution to projects that span a wide variety of Shell’s business.

Jurist omgevingsrecht bij de Gemeente Bunnik

Je behandelt handhavingsprocedures op het gebied van o.a. omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en diverse wetgeving (Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten). Ook behandel je bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordig je de gemeente bij de commissie voor de bezwaarschriften, andere overheden en beroepsinstanties. Daarnaast adviseer je in bestuursrechtelijke (planschade) en privaatrechtelijke aangelegenheden. De procedures die je behandelt voer je zelfstandig en volledig uit tot en met het bestuurlijke besluit en de bekendmaking daarvan.

Bedrijfsjurist bij HVO-Querido te Amsterdam

HVO-Querido is een zorgorganisatie die in verschillende plaatsen actief is. Als bedrijfsjurist ben je de spin in het web in onze organisatie als het gaat om juridische vraagstukken. Je dagelijkse werk is het regisseren van juridische vraagstukken op het gebied van kwaliteit van zorg en goed hulpverlenerschap, bedrijfsvoering, inkoop en contractmanagement. Je houdt overzicht op de juridische vraagstukken binnen de organisatie, analyseert en geeft advies. Je draagt bij aan goede juridische voorbereiding van besluitvorming en zorgt voor de juridische opvolging daarvan.

Adviseur bestuurlijk juridische zaken bij de Gemeente Krimpenerwaard

Je adviseert over een breed scala aan juridische aangelegenheden. De juridische vraagstukken zijn grotendeels bestuursrechtelijk, maar kunnen ook privaatrechtelijk van aard zijn. Je kunt hierbij denken aan gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden, verordeningen, subsidies, advisering in het sociaal domein of het beoordelen van een intentie- of bestuursovereenkomst. Je neemt deel aan gemeentelijke projecten vanuit een juridische invalshoek. Daarnaast kan het voorkomen dat je fungeert als secretaris van de commissie bezwaarschriften (Sociale en Algemene kamer).

Senior Privacy Jurist bij KVK te Utrecht

Als Senior Privacy Jurist adviseer jij zowel de RvB, stafafdelingen als de multi-disciplinaire teams binnen KVK over allerlei soorten privacyvraagstukken. Jij bent de expert op het gebied van privacy. Je beantwoordt privacy vragen van de organisatie en denkt mee over de mogelijkheden binnen de privacywetgeving. Je beoordeelt verwerkersovereenkomsten. Je bent de adviseur voor DPIA’s waarbij je de stafafdelingen ondersteunt bij het uitvoeren van DPIA’s en je deze beoordeelt. Ook geef je ondersteuning bij het actualiseren van het verwerkingsregister.

Jurist Bestuursrecht bij KvK te Utrecht

Als Jurist Bestuursrecht ben jij samen met jouw collega verantwoordelijk voor het afhandelen van alle bestuursrechtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan het behandelen van Woo-verzoeken en het schrijven van besluiten, het behandelen van klachten waaronder privacyklachten, het behandelen van bezwaren op Woo- en AVG-verzoeken. In voorkomende gevallen vertegenwoordig jij KVK in (hoger) beroep bij rechtscolleges. Daarnaast ben je contactpersoon voor het Ministerie van Economische Zaken.

Bestuurlijk Juridisch Adviseur B bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Je bent als adviseur verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan en het bewaken van de juridische kwaliteit bij de ontwikkeling en totstandkoming van het beleid van directie- en/of afdeling overstijgende onderwerpen binnen het Openbaar Lichaam Bonaire. Tevens lever je een bijdrage aan het ontwikkelen en aanpassen van regelgeving en juridisch beleid. Je participeert in of stuurt eilandelijke werk- en projectgroepen aan.

Wetgevingsjurist bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Je wordt belast met het ontwerpen van complexe wet- en regelgeving. Je verricht daarvoor juridisch onderzoek, bestudeert en analyseert Nederlandse en Rijks wet- en regelgeving, BES regelgeving, verdragen en zo nodig jurisprudentie. Je levert vanuit wetstechnische, juridische en of bestuurlijke invalshoek een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en adviseert de organisatie en het bestuurscollege dien aangaande. Je treedt op als adviseur van de bestuurders bij de behandeling van ontwerp regelgeving in de eilandsraad, licht standpunten toe en bewaakt de consistentie tussen diverse onderwerpen.

Juridisch (beleids)medewerker bij Meerinzicht te Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Meerinzicht is het samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Je geeft gevraagd en ongevraagd juridisch advisering aan zowel de drie brongemeenten als aan Meerinzicht zelf. Daarnaast ben je specifiek juridisch consulent voor de gemeente Zeewolde voor allerlei juridische vragen. Verder bestaat de functie uit het opstellen en toetsen van gemeentelijke regelgeving en beleid, met name op het gebied de Apv, bijzondere wet- en regelgeving en subsidie en de wet Bibob.

Traineeship Juridisch bij de Gemeente Apeldoorn

Zodra jij in oktober 2022 start met het traineeprogramma, combineer je werken en leren. Je gaat direct aan de slag met je eerste uitdagende juridische opdracht en bouwt aan je netwerk. In 2 jaar tijd leer je als trainee de hele organisatie kennen en werk je aan verschillende juridisch gerelateerde opdrachten. Je gaat kijken én je meerwaarde leveren bij verschillende afdelingen waarbij het zoeken naar oplossingen binnen de bandbreedte en de bedoeling van de wet jouw uitdaging wordt.

Medewerker Vergunningen APV bij de Gemeente Den Haag

Als vergunningverlener word jij gezien als een echte specialist op het gebied van vergunningaanvragen voor de APV-activiteiten: terrasvergunningen, verkeersontheffingen, opbreekvergunningen en verkeersbesluiten. Jij behandelt deze aanvragen zelfstandig aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid. Je bent verantwoordelijk voor toekenning of afwijzing van de vergunningen. Je hebt daarvoor contacten met adviseurs, zoals van wegbeheer en/of de Adviescommissie openbare Ruimte.

Juridisch Medewerker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Heb jij affiniteit met bestuurs- en onderwijsrecht? Als juridisch medewerker werk je op Hbo-niveau als ondersteuner van de juristen van de afdeling Legal Protection van de Erasmus Universiteit. Je draagt bij aan de administratieve processen van de afdeling en helpt met het opstellen van juridische documenten. Je zorgt voor een snelle en inhoudelijk correcte administratief-juridische afhandeling van ingediende klachten, beroep- en bezwaarschriften in nauw overleg met de collega-juristen.

Casemanager Wabo bij de Gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder heeft ambitieuze plannen om de stad nog aantrekkelijker te maken. Als casemanager Wabo heb je een belangrijke rol bij deze plannen. Je bent verantwoordelijk voor de toetsing en de complete afhandeling van aanvragen met daarbij behorende randzaken. Je toetst niet alleen aan wet- en regelgeving, maar je voert de volledige regie op het gebied van de wabo aanvragen.

Coördinerend Jurist bij de Ministeries van LNV en EZK te Den Haag

Als coördinerend jurist bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werk je binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken, een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de beide ministeries ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Waar jij precies gaat werken en welke clusters je gaat leiden, bepalen we graag samen met jou.

Coördinerend Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Bijdragen aan actuele thema’s en transities die onze hele maatschappij raken. Zoals de stikstofaanpak, circulaire landbouw, digitalisering, het duurzaam verdienvermogen van Nederland en goed functionerende markten. Binnen drie van onze afdelingen hebben we ruimte voor nieuw talent. Jij stuurt een of meerdere van deze clusters aan. Bij welke afdeling en voor welke clusters je ook aan de slag gaat, één ding staat vast: je draagt bij aan de grootste transities en maatschappelijke vraagstukken van dit moment.

Jurist bij de Ministeries van LNV en EZK te Den Haag

Je werkt binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken, een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de beide ministeries ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze directie is verdeeld in zes afdelingen en in vijf daarvan hebben we ruimte voor nieuw juridisch talent. Zo kun je aan de slag in de afdelingen Klimaat en Energie, Natuur en Stikstof, Bestuur en Kwaliteit, Landbouw en Voedselkwaliteit, en Economische Zaken. Waar ga jij werken? Dat bepalen we graag samen met jou.

Jurist bezwaar en beroep bij de Ministeries van LNV en EZK te Den Haag

Als jurist bezwaar en beroep wacht er een mooie uitdaging op jou bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken behandel je de meest interessante bezwaar- en beroepszaken. Het in hoge mate zelfstandig behandelen van een bezwaarzaak, vanaf de hoorzitting tot en met het schrijven van beslissingen, en daarover schakelen met beleidscollega’s: daar zet jij je bij ons voor in. Dit doe je met een scherp oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Jurist Woonurgenties bij Holland Rijnland te Leiden

Holland Rijnland is een samenwerkingsorganisatie van en voor dertien gemeenten die gelegen zijn tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Als jurist woonurgenties speel jij een rol bij de besluitvorming rondom aanvragen voor woonurgentie. Je toetst de aanvragen aan relevante wet- en regelgeving. Belangrijk hierbij is de regionale huisvestingsverordening. Soms vraag je een medisch advies aan of vraag je aanvullende stukken op. Soms is gelijk duidelijk of de aanvraag moet worden toegekend of niet. Vaak is sprake van een grijs gebied, waarbij maatwerk nodig is in de beoordeling en advisering.

Juridisch adviseur Privaatrecht bij Meerinzicht te Ermelo, Harderwijk, Zeewolde

Meerinzicht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De functie van juridisch adviseur privaatrecht bij Meerinzicht bestaat uit diverse onderdelen. Zo adviseer je onder meer het team Wonen en Economie (grondbedrijf) van de gemeente Zeewolde, maar beantwoord je ook allerlei uiteenlopende privaatrechtelijke vragen van de andere 3 organisaties.

Senior inkoopadviseur bij de Gemeente Lelystad

Als senior inkoopadviseur ben je verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en het (Europees) aanbestedingsbeleid van de gemeente. Het team is een juridisch expertisecentrum, met veel kennis en ervaring. Je stelt samen met de opdrachtverantwoordelijken de inkoopbehoefte vast. Vanuit het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborg je de juridische kwaliteit.

Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Je juridische kennis inzetten binnen actuele, betekenisvolle thema’s die onze hele maatschappij raken? Bijvoorbeeld binnen de transities op het gebied van klimaat, natuur en stikstof, circulaire landbouw en digitalisering? Het kan als jurist bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Je werkt binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken, die is verdeeld in zes afdelingen. Vijf daarvan hebben ruimte voor nieuw juridisch talent.

Jurist Bezwaar en Beroep bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Jij gaat aan de slag bij de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep. Wij richten ons op concernbrede adviestaken en de behandeling van juridische procedures. Dat doen we op gebieden als algemeen bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht. Denk aan zaken op het gebied van mijnbouw, gaswinning, windparken, hoogspanningsverbindingen en openbaarheid van bestuur.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente Den Helder

Als Jurist Omgevingsrecht ben je verantwoordelijk voor de behandeling van de bezwaar- en beroepszaken op het gebied van de Wabo, APV en bijzondere wetten. Je vertegenwoordigt de gemeente onder andere bij de bezwaarschriftencommissie, de rechtbank en de Raad van State. Je werkt daarbij samen met vergunningverleners en andere juristen. Het gaat om een dynamische functie, waarin van jou wordt verwacht dat je je proactief opstelt.

Wetgevingsjurist-projectleider bij Wetgevingswerken te Rotterdam

Wetgevingswerken is een juridisch adviesbureau met een algemene wetgevingspraktijk. Wij maken wetten voor overheden die wetten mogen maken. Onze analyses, adviezen en ontwerpen verbeteren regelgeving op alle bestuurlijke niveau’s. Als wetgevingsjurist-projectleider bereik je tijdig een hoogwaardig resultaat in onze wetgevingsprojecten. Daarmee draag je bij aan het oplossen van uiteenlopende wetgevingsvraagstukken van onze opdrachtgevers.

Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Deurne

Als jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving heb je een veelzijdig takenpakket. Zo biedt je de juridische ondersteuning aan je collega’s vergunningverlening (WABO, APV en bijzondere wetten), je beoordeelt handhavingsverzoeken en voert handhavingsprocedures uit. Je stelt verweerschriften op voor bezwaar- en beroepsprocedures tegen vergunningen en handhavingsbesluiten en voert het verweer bij hoorzittingen.

Gevorderd Advocaat(-stagiaire) Bestuursrecht bij Boels Zanders te Eindhoven, Venlo of Maastricht

Boels Zanders is een van de grootste advocatenkantoren in Zuid-Nederland. Voor ons team Bestuursrecht zoeken wij een nieuwe collega. Een gevorderd advocaat (met bij voorkeur 3 tot 5 jaar ervaring) met passie voor het vak, die meewerkt aan oplossingen voor onze cliënten. Ben je actief bij de overheid of in het bedrijfsleven maar op dit moment geen advocaat? Ook dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Senior Jurist Grondzaken bij de Gemeente Zoetermeer

Wil jij jouw juridische kennis, ervaring en creativiteit gebruiken voor uitdagende ruimtelijke opgaven en zo de haalbaarheid van project- en gebiedsontwikkelingen vergroten? Schrijf en geef je heldere en evenwichtige adviezen? Wil je een wezenlijke bijdrage leveren aan de groei van de stad? Breng jij kennis en ervaring mee die een verrijking zijn voor het team? Solliciteer dan als senior jurist grondzaken bij de gemeente Zoetermeer!

Rechters-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg te Maastricht en/of Roermond

Je krijgt een unieke kans om werkzaam te zijn bij de Rechtspraak. Door de maatschappelijke impact die je maakt, groei je als mens en verrijk je jouw loopbaan. Het werk van rechter-plaatsvervanger is goed te combineren met een andere functie als jurist. Je krijgt een inwerk- en begeleidingstraject en de noodzakelijke cursussen aangeboden. Het biedt jou de mogelijkheid om je te oriënteren op het vak van rechter, jouw curriculum vitae aan te vullen of (meer) procesrechtelijke ervaring op te doen.

Junior Handhavingsjurist bij de Gemeente Nieuwegein

Heb je zin om met uitdagende juridische onderwerpen aan de slag te gaan voor de gemeente Nieuwegein? Dit niet alleen, maar juist in verbinding met betrokken collega’s en partners? Als Junior Handhavingsjurist liggen er volop kansen om met je juridische kennis van toegevoegde waarde te zijn én jezelf te blijven professionaliseren. Ben je een starter in het vakgebied? Dan hebben we plek voor jou!

Handhavingsjurist bij de Gemeente Nieuwegein

Als handhavingsjurist ga je aan de slag met juridische handhavingszaken en -procedures op een breed en complex terrein (alle regelgeving waar het domein Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL) een taak heeft) en met betrekking tot politiek/bestuurlijk gevoelige kwesties. Het accent ligt op de advisering op veelal tactisch niveau.