Fiscaal / Juridisch Manager bij een Tax and Legal office te Amsterdam

Voor een klein, onafhankelijk en sterk groeiend Tax and Legal family office in Amsterdam, zijn wij op zoek naar een zeer professionele en gedreven fiscaal/juridisch manager. Je werkt zeer zelfstandig binnen een team van vijf medewerkers. Daarnaast werk je samen met specialisten binnen en buiten het kantoor. Je bent in staat de juridische en fiscale facetten van (het vermogen van) de familie te analyseren en documenteren, op inzichtelijke wijze te ordenen en bij te houden. Je signaleert goed en tijdig welke aspecten door specialisten opgepakt dienen te worden. Je kijkt vooruit en anticipeert op regelgeving.

Bedrijfsjurist bij NS International te Utrecht

Als bedrijfsjurist sta je middenin de organisatie en heb je rechtstreeks contact met de business. Je werkt met name voor NS International en ondersteunt deze business op breed juridisch vlak. Je werkt nauw samen met drie collega-juristen in het team en bent het juridische geweten van NS. Vanuit een juridische invalshoek ben je in staat richting te geven aan de strategie en het beleid van NS. Je adviseert NS International over juridische aspecten die samenhangen met uiteenlopende werkzaamheden.

Ervaren medewerker APV / bijzondere wetten bij de Gemeente Roosendaal

Je maakt onderdeel uit van het team Vergunningen. De medewerkers van dit team behandelen Wabo-aanvragen, verstrekken vergunningen en ontheffingen in het kader van de APV en bijzondere wetten en beoordelen onder andere sloop- en milieumeldingen. Het team neemt binnen de organisatie deel aan een pilot autonomer werken. De medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het goed functioneren van het team als geheel. Als ervaren medewerker APV en bijzondere wetten beoordeel je complexe en politiek gevoelige aanvragen op het gebied van de drank- en horecawet.

Universitair Docent Ondernemingsrecht bij de Universiteit Leiden

Bij de afdeling Ondernemingsrecht van het instituut Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een vacature voor een universitair docent Ondernemingsrecht. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het verzorgen van hoor- en werkcolleges in verschillende vakken binnen de diverse onderwijsprogramma’s en postacademisch onderwijs, alsmede het coördineren van onderwijs in de bacheloropleiding en de master Ondernemingsrecht.

Compliance Officer bij Univé te Assen

Jij wordt onze expert als het gaat om wet- en regelgeving op het gebied van compliance en integriteit. Je kent de gedragscodes en richtlijnen van de AFM, DNB en het Verbond van Verzekeraars als geen ander. Je houdt actuele ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wisselt kennis uit met compliance teams van andere RU’s. Naast compliance expert ben je ook juridisch adviseur. Je helpt collega’s met algemene juridische vragen, op dossierniveau en bij de afhandeling van juridische kwesties.

Contractmanager bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het proces. Dat start met het vaststellen van de inkoopbehoefte tot de uiteindelijke contractbeheersing. Dit alles binnen de randvoorwaarden tijd, geld, kwaliteit en risico’s. Hierbij behoort ook het contractafwegingsproces, het opstellen van het contract- en inkoopplan en de contractdocumenten, de contractvoorbereiding, de begeleiding van de tender, de selectie van de contractpartner en het managen van het contract met de contractpartner.

Senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

Als senior inspecteur houd je toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen de private sector, met als specifiek aandachtgebied dienstverleners die in de financiële sector werken. Je volgt de ontwikkelingen binnen deze sector en signaleert mogelijke risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens. Op basis van deze kennis doe je onder meer voorstellen tot onderzoek en lever je input voor de jaarlijkse toezichtsagenda en denk je mee over de eventuele bijstelling van het toezichtsbeleid binnen het cluster. Daarnaast adviseer je over concept regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.

Teamleider Content Overheid & Recht bij Vakmedianet te Alphen Aan Den Rijn

Vakmedianet is de leidende B-to-B uitgeverij met sterke merken voor professionals in kennisintensieve functies en beslissers. Als teamleider content ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle online producten binnen de afdeling Overheid & Recht. Je stuurt jouw team van content coördinatoren aan op actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de content. Je ondersteunt jouw team bij het auteursmanagement en zorgt ervoor dat de content binnen de producten aansluit op de wensen van de klanten.

(Senior) juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Den Haag

Je bereidt (complexe) juridische zaken voor op het gebied van vreemdelingenrecht, het (militaire) ambtenarenrecht en een groot aantal andere bestuursrechtelijke wetten. Op zitting ondersteun je de rechter en stel je het proces-verbaal op. In raadkamer treed je op als volwaardig gesprekspartner van de rechter en concipieer je (soms) op summiere aanwijzingen uitspraken.

Allround rechtshulpverlener Civiel bij Univé te Assen

Als rechtshulpverlener verleen je op een klantvriendelijke wijze rechtshulp aan verzekerden. Je behandelt zelfstandig dossiers. Je hebt een actieve bijdrage aan de opbouw en bewaking van de kennis binnen je team. Je bent medeverantwoordelijk voor het halen van de teamresultaten en legt hierover verantwoording af binnen het team. Naast contacten met je collega’s en klanten heb je regelmatig te maken met andere belangenbehartigers.

Senior jurist Mededinging bij de Autoriteit Consument en Markt te Den Haag

Je nieuwe functie valt binnen de directie Juridische Zaken (JZ). Deze directie heeft vier teams en is binnen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verantwoordelijk voor het voorbereiden van besluiten waarbij aan ondernemingen een boete of een andere maatregel kan worden opgelegd op grond van een van de wetten waarop de ACM toezicht houdt. Ook behandelen medewerkers van JZ bezwaarschriften en treden zij op als gemachtigden in beroepsprocedures.

Universitair docent Personen- en familierecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

De universitair docent/docent-onderzoeker verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid op het gebied van het privaatrecht en het familierecht en jeugdrecht. Daarnaast verricht de universitair docent/docent-onderzoeker wetenschappelijk onderzoek binnen het Amsterdamse Center voor Familie & Recht (ACFL).

Advocaat-Stagiaire Vastgoedrecht bij RechtStaete te Amsterdam

Wij zijn een topkantoor op het gebied van commercieel vastgoed in brede zin, met een geïntegreerde civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale praktijk. Ruim 15 jaar lang zijn wij adviseur/advocaat van partijen die actief zijn op de commerciële vastgoedmarkt, zoals (institutionele) beleggers, banken, projectontwikkelaars, woningcorporaties, overheden, en (vermogende) particulieren. Wij zoeken een beginnend advocaat-stagiaire die bijna of recent is afgestudeerd, dan wel iemand die 1 tot 2 jaar ervaring heeft in de advocatuur of als bedrijfsjurist en graag naar ons overstapt.

Juridisch Business Partner (Ambtenarenrecht) bij het Kadaster te Apeldoorn

Als Juridisch Business Partner ben je werkzaam bij de directie Bestuur en Strategie op de afdeling Juridische Services. Je adviseert over alle voorkomende juridische aangelegenheden en zorgt daarbij voor de integrale benadering van business vraagstukken. Dit betekent dat je in- en externe ontwikkelingen volgt, analyseert en vertaalt in (juridische) beleidsnotities en adviezen. Je adviseert, gevraagd en ongevraagd het management met actuele kennis van o.a. aanbestedingen, contracten, verzekeringen, arbeids- en ambtenarenzaken.

Senior Legal Manager bij BAM te Bunnik

Als senior legal manager ben je verantwoordelijk voor het structureren en organiseren van alle juridische aspecten van PPP projecten waaraan BAM PPP in Nederland en België deelneemt. Jouw juridische betrokkenheid begint bij het samenstellen van het consortium en intensiveert zich tijdens de aanbesteding van het project, vanaf de prekwalificatie tot aan (bij winst) het bereiken van contract close en financial close. Je bent ook het aanspreekpunt bij juridische kwesties in de bouw- en exploitatiefase van onze projecten.

Advocaat-Medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Zwolle

Nysingh is van oudsher een kantoor dat verbonden is aan het gezondheidsrecht. De sectie Gezondheidszorg bestaat uit drie partners en acht advocaten met een enorme passie voor hun vak en de branche. Zij publiceren geregeld en zijn lid van redacties van vaktijdschriften. Wij zoeken een advocaat-medewerker gezondheidsrecht met vier tot zeven jaar relevante werkervaring. Je bent een professional met een overtuigende persoonlijkheid, die kwaliteit wil leveren en de praktische vertaalslag kan maken. Daarnaast ben je in staat een eigen praktijk op te bouwen.

Freelance vertalers bij het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg

Het Hof van Justitie van de Europese Unie organiseert een procedure voor het plaatsen van vertaalopdrachten (vertalen van stukken van het Hof van Justitie, vooral conclusies van de advocaten-generaal, naar het Nederlands). Voor nadere inlichtingen over de talencombinaties, procedure en voorwaarden, alsmede voor de inschrijvingsformulieren, wordt verwezen naar het bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de site van het Hof.

Administratief medewerker bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadat de zaak is uitgewerkt door de griffier en rechter, zorg jij voor de uitdraai van de overgezette GPS-appels. Je inventariseert het dossier en loopt deze na op compleetheid. Waar nodig vraag je de ontbrekende stukken op en voeg je deze aan het dossier toe. Het dossier wordt vervolgens compleet doorgestuurd naar het gerechtshof. Je werkt onder de supervisie van een ervaren griffiemedewerker van de rechtbank Noord-Nederland.