Adviseur wet- en regelgeving ICT bij de Staf Korpsleiding Politie te Den Haag

Als strategisch adviseur wet- en regelgeving ICT adviseer je over politiebrede / landelijke koers en strategie op het gebied van informatievoorziening en gegevenshuishouding bij de politie, treed je op als projectleider en verricht je operationele sturing. Ook zet je internationale netwerken op. Dankzij jouw bijdrage verbetert de legitimiteit van de informatievoorziening en het informatiegebruik van de politie.

Handhavingsjurist bij de Gemeente Gorinchem

De Gemeente Gorinchem heeft met ingang van 1 januari 2017 voor het team Vergunningen een vacature voor een Handhavingsjurist voor 18 uur per week. Je hebt een afgeronde juridische HBO-opleiding Bestuursrecht, of vergelijkbaar niveau. Je zult je o.a. bezig gaan houden met de afwikkeling van Omgevingsvergunningen, APV-vergunningen en vergunningverlening bijzondere wetten, alsmede met juridische handhavingprocessen rondom openbare orde en veiligheid. Als handhavingsjurist krijg je een veelzijdige en zelfstandig functie.

Legal Counsel bij Kempen & Co te Amsterdam

Met meer dan 100 jaar ervaring is Kempen & Co uitgegroeid tot een leidende zakenbank die gespecialiseerd is in vermogensbeheer, corporate finance, effectenbemiddeling en private equity. In nauwe samenwerking met je juridische collega's fungeer je als sparring partner voor cliënten, contractspartijen en collega's. Naast advies op het gebied van beleggingsfondsen en vermogensbeheer houd je je bezig met het opstellen en onderhandelen van diverse contracten, dienstverleningsvoorwaarden en prospectussen, alsmede het signaleren van aansprakelijkheidsrisico's.

Juridisch medewerkers bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en Lelystad

Je bereidt zaken voor, je overlegt daarover met de rechter en je schrijft (concept)uitspraken, met een goed zicht op relevante jurisprudentie, toepasselijk beleid en vakliteratuur. Je doet zittingen als griffier en je neemt deel aan de beraadslaging in de raadkamer. Voorts neem je (actief) deel aan kennisgroepen, scholings- en jurisprudentiebijeenkomsten.

Senior inspecteur metrologie bij het Agentschap Telecom te Amersfoort

De maatschappij gaat uit van eerlijkheid in handel. Burgers en bedrijven willen erop kunnen vertrouwen dat zij ontvangen waarvoor zij betalen. Agentschap Telecom zorgt daarvoor. Het waarborgen van de eerlijke handel - het beschermen van de rechten van de afnemer - is jouw belangrijkste taak als senior inspecteur metrologie. Om je rol goed te vervullen, begeef jij je soepel op en over het grensvlak van meettechniek, wet- en regelgeving en recht; voornamelijk bestuursrecht.

Klantmanager Inkomen bij de Gemeente Nissewaard te Spijkenisse

De afdeling Inkomen van de Gemeente Nissewaard is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het gebied van inkomen, schuldbemiddeling, armoederegelingen, regionale sociale recherche, inburgering en volwassenen educatie. Als klantmanager wordt u verantwoordelijk voor afhandelen van aanvragen voor een uitkering in het kader van de Participatiewet en aanverwante regelingen. U verzorgt de informatievoorziening in het kader van klantvragen en handelt aanvragen af voor bijstand.

Opleidingscoördinator bij het CPO te Nijmegen

Het CPO, onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit, heeft 85 medewerkers. Het CPO voert in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten de landelijke Beroepsopleiding Advocaten uit. Tevens ontwikkelt en organiseert het CPO PAO-cursussen, symposia en maatwerkcursussen voor advocaten in het kader van de Permanente Opleiding. Als opleidingscoördinator binnen de afdeling Toetsing wordt u verantwoordelijk voor de opzet, ontwikkeling en afname van toetsen binnen de Beroepsopleiding Advocaten.

Allround rechtshulpverlener Civiel bij Univé te Assen

Als rechtshulpverlener verleen je op een klantvriendelijke wijze rechtshulp aan verzekerden. Je behandelt zelfstandig dossiers. Je hebt een actieve bijdrage aan de opbouw en bewaking van de kennis binnen je team. Je bent medeverantwoordelijk voor het halen van de teamresultaten en legt hierover verantwoording af binnen het team. Naast contacten met je collega’s en klanten heb je regelmatig te maken met andere belangenbehartigers. Voor de vacature bij het MKB team is affiniteit met MKB een vereiste. Je begrijpt de MKB-er en de agrariër en weet wat zij nodig hebben.

Senior Juridisch Medewerker bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem

Als senior juridisch medewerker bij Bestuursrecht verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van zaken. Het betreft sociaal verzekeringsrecht of omgevingsrecht en varia. Ter zitting treed je op als griffier en in de raadkamer fungeer je als gesprekspartner van de rechter. Daarnaast concipieer je vonnissen en beschikkingen.

Strategisch expert bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Bij de directie Strategie vragen we ons altijd af: wat is het optimale effect van verschillende beleidskeuzes, of wet- en regelgeving, wat betekent het voor de burger en wat betekent dat voor de positionering van de NZa? Jij krijgt bij de beantwoording van deze vragen een belangrijke rol. Je vertaalt de missie en strategie van de NZa in operationele doelen. Je analyseert, geeft richting, coördineert beeldbepalende projecten en zorgt voor kennisoverdracht.

Secretaris commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Ede

Je bent secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften (Kamer I). Kamer I behandelt met name de bezwaarschriften over zaken rond de fysieke leefomgeving. De belangrijkste taak is het behandelen van bezwaarschriften. Je voert hierbij het secretariaat en stelt adviezen op voor de commissie. Tevens beoordeel je ingediende bezwaarschriften op ontvankelijkheid en toetst deze aan wetgeving en jurisprudentie en je bereid de zittingen van de commissie voor en neemt deel aan de raadkamer en hoorzittingen.

Aanbestedingsjurist bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Je gaat aan de slag binnen het cluster Inkoop en werkt nauw samen met drie inkoopadviseurs. Je draait je hand niet om voor Europese aanbestedingen, of enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen. Je verzorgt juridische begeleiding en advisering op het gebied van de Algemene Inkoopvoorwaarden, het opstellen van overeenkomsten en het behandelen van klachten van leveranciers.

Postdoc onderzoeker naar de waarde van werk bij de Universiteit van Amsterdam

De postdoc onderzoeker zal worden ingezet voor verschillende onderzoeksprojecten van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Het gaat hierbij onder meer om een meta-analyse van empirisch onderzoek naar de waarde van werk in verschillende landen. Daarnaast zal de postdoc bijdragen aan algemene dataverzameling en data-analyse voor AIAS.

Jurist Schadebehandeling bij MediRisk te Utrecht

Als Jurist Schadebehandeling behandel je binnen een team zelfstandig schadeclaims van bij MediRisk aangesloten ziekenhuizen. Daarnaast behandel je schadeclaims op het gebied van aansprakelijkheid (para)medici. Daarvoor overleg je met advocaten, schaderegelaars, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen en voer je zo nodig procedures bij de sector kanton van de rechtbank.

Bestuurssecretaris bij Univé te Assen

Je bent de steun en toeverlaat van de Raad van Bestuur van onze beide organisaties, zowel op organisatorisch als juridisch vlak. Je hebt een veelzijdige maar ook een veeleisende baan, waarin we best veel van je vragen. Het doel? Ervoor zorgen dat onze bestuurlijke processen en onze besluitvorming zorgvuldig, correct en efficiënt verlopen. Zodat onze besturen zich kunnen richten op het daadwerkelijk besturen en ondernemen.

Advocaat Mededingingsrecht bij Maverick Advocaten te Amsterdam

Maverick Advocaten is het boutique advocatenkantoordat zich exclusief toelegt op het mededingingsrecht, economische regulering en consumentenrecht. Vanwege de aanhoudende groei van de praktijk zoeken wij een advocaat mededingingsrecht met 3 tot ca. 8 jaar werkervaring. Wij bieden een prominente rol in de snelst groeiende mededingingspraktijk van Nederland, met zowel nationale als in toenemende mate Europese zaken, vaak voor grote (beursgenoteerde) ondernemingen.

Studentstage bij AMS Advocaten te Amsterdam

Als student-stagiair zul je betrokken worden bij de behandeling van de lopende dossiers. Je zult juridische werkzaamheden uitvoeren voor de advocaten. Dat betekent dat je juridisch onderzoek zult doen naar jurisprudentie en literatuur, je assisteert bij het opstellen van brieven, overeenkomsten en/of (proces)stukken. Indien mogelijk zul je ook zittingen en besprekingen bijwonen. AMS Advocaten werkt niet met aparte secties dus je krijgt de kans om ervaring op te doen op alle rechtsgebieden waarin ons kantoor gespecialiseerd is.