Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Gooise Meren

Je adviseert particuliere initiatiefnemers in ruimtelijke projecten over de inpasbaarheid binnen het bestemmingsplan. Uiteraard breng jij de te volgen ruimtelijke procedures daarin naar voren. Maar er is meer dan dat. Want met 60.000 inwoners is Gooise Meren de gemeente waar jij vanuit juridisch perspectief kijkt en daarnaast het klantbelang helder hebt. Jij geeft je rol onder meer vorm door het adviseren van collega’s en het gemeentebestuur over ruimtelijke vraagstukken en procedures.

Jurist bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist bij JZ geef je juridisch advies, beoordeel je sanctierapporten en stel je (sanctie-)besluiten op. Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures en bent de contactpersoon voor externe partijen in deze procedures. In complexe beroepszaken stel je heldere verweerschriften op en pleit je bij de rechtbank. Ook adviseer je de toezichtdirecties van de ACM bij het voorbereiden van een zaak, waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee

Samen met twee andere juridisch adviseurs zorg je voor de advisering over alle rechtsgebieden waar de gemeente mee te maken heeft. Hoewel de juristen van Juridische Zaken elkaar vervangen heeft ieder zijn eigen taakgebieden. Voor deze vacature zijn we op zoek naar een bestuursrechtelijk jurist met daarnaast kennis van en ervaring in het privaatrecht. Je bent bijvoorbeeld sparringpartner op het vlak van overeenkomsten, schadevergoeding en nadeelcompensatie en adviseert op het snijvlak subsidie / overheidsopdracht.

Juridisch adviseur vergunningen bij de Gemeente Altena te Almkerk

Je adviseert het bestuur, directie, teammanagers en collegae over complexe juridische vraagstukken in de beleidsuitvoering van integrale vergunningverlening. Je bent de juridische vraagbaak voor de integrale vergunningverleners en je draagt zorg voor de juridische kwaliteitszorg van de processen en beslissingen en bewaakt de kwaliteit van de vergunningen en correspondentie;

Senior Medewerker Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als senior medewerker bij de Directie Mededinging ga je werken aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen. Je duikt hiervoor diep in de wereld van fusies, kartels en machtsposities en maakt daarbij kennis met uiteenlopende markten en producten: van loterijen en digitale platforms tot supermarkten. Dit maakt het werk breed en afwisselend. Je werkt in multidisciplinaire teams met o.a. juristen, economen/econometristen en gedragsbeïnvloeders aan effectieve oplossingen die de concurrentie in Nederland bevorderen en bewaken.

Vergunningverlener APV/bijzondere wetten bij de Gemeente Heerhugowaard

Jij gaat je voornamelijk bezighouden met de verlening van evenementenvergunningen. Je bent goed op de hoogte van de landelijke wet- en regelgeving en het lokale beleidskader en bent in staat deze op de juiste wijze toe te passen. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces van vergunningverlening: juridische toetsing van een aanvraag, bepaling van de voorwaarden en verlening van de uiteindelijke evenementenvergunning en bijbehorende vergunningen en ontheffingen.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij de Gemeente Delft

Een vraagbaak, een aanspreekpunt, een inhoudelijk expert en een adviseur: dat ben jij. Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie vervul je een heleboel belangrijke rollen. Jij weet alles over complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele vraagstukken, over de (implementatie) van beleids- en beheerinstrumenten en over de uitvoering van arbeidsrechtelijke regelingen. Je adviseert onder andere het management, het college en collega (beleids)adviseurs van de afdeling Advies.

Juridisch beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Baarn

Jouw werkzaamheden bevinden zich op het snijvlak van juridische en beleidsmatige aspecten. Je denkt actief mee over de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid en draagt passende oplossingen aan voor de juridische vraagstukken die daarbij spelen. De verdeling van de werkzaamheden kan wisselen en wordt aan de actuele behoefte aangepast. Je bent onder meer bent voorzitter van het evenementenoverleg, coördineert de behandeling van evenementenaanvragen en behandelt de aanvragen van grotere evenementen.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij zoeken een senior juridisch adviseur waarbij de werkzaamheden zich in het bijzonder zullen richten op fysieke domein waaronder het (strategisch) adviseren binnen het aanbestedingsrecht, het privaatrecht (algemeen en bijzonder), het bouwrecht, juridische kwaliteitszorg en het omgevingsrecht. Tevens gaat de senior adviseur zich bezig houden met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en het (strategisch) adviseren over onder andere grondzaken en grondexploitaties.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij zoeken een juridisch adviseur waarbij de werkzaamheden zich in het bijzonder zullen richten op het adviseren binnen het aanbestedingsrecht, het privaatrecht (algemeen en bijzonder), het bouwrecht en het vastgoedrecht. De adviseur gaat zich ook bezig houden met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en met het adviseren het adviseren en ondersteunen bij gerechtelijke procedures.

Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Je hebt hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je zorgt samen met vakkundige collega’s voor vlotte en overtuigende oplossingen van complexe vraagstukken. Je gaat onder meer de juridische kwaliteit borgen bij de behandeling van aanvragen voor (complexe) milieuomgevingsvergunningen. Daarnaast zijn geluidhinder, vuurwerk, asbest en ruimtelijke milieuaspecten jouw terrein.

Jurist ruimtelijke ordening / Omgevingsdienst bij de Gemeente Zuidplas

Als accountmanager ben je de verbinder tussen de Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) en de gemeente. Je zorgt ervoor dat de samenwerking tussen ODMH en gemeente vloeiend verloopt. De meer inhoudelijke kant van je functie vind je terug in je rol als jurist ruimtelijke ordening. Je adviseert binnen het team over juridische aspecten binnen ruimtelijke ordeningsprocedures.

Bedrijfsjurist bij de GGZ inGeest te Amsterdam

Je voert juridische werkzaamheden uit in het brede werkveld van de GGZ. De focus ligt op (bestuurlijk-)juridische advisering over strategische keuzes over en vormgeven van (intensieve) samenwerking met andere partijen in de zorg. Tevens houd je je bezig met het overeenkomstenrecht met betrekking tot onderwerpen die direct raken aan de patientenzorg, waaronder digitale systemen zoals een EPD of e-health applicaties Beoordelen van zorginkoopprocedures en –contracten.