Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Beleidsmedewerker Versterking Democratie en Bestuur bij het Ministerie van BZK

Je gaat als (senior) beleidsmedewerker aan de slag voor het programma Versterking Democratie en Bestuur, onderdeel van de directie Democratie en Bestuur. Het programma moet binnen enkele jaren leiden tot zichtbare resultaten, die in nauwe samenwerking met partners in het openbaar bestuur gestalte krijgen.

Adviseur Juridische Kwaliteitszorg bij de Gemeente Leiden

Gemeentelijke taakuitbreiding in de afgelopen jaren en toenemende complexiteit maken dat we onze juridische capaciteit bij de Concernstaf tijdelijk uitbreiden. Het is jouw taak om in nauwe samenwerking met je juridische collega’s een systeem van juridische kwaliteitszorg te ontwikkelen en in te voeren. Daarnaast ga je aan de slag met het periodiek actualiseren van diverse organisatie brede verordeningen en gemeentelijke regelgeving en het juridisch toetsen van en adviseren over collegevoorstellen en producten uit de organisatie.

Teamleider Juridische Zaken bij het Radboudumc te Nijmegen

Als teamleider Juridische Zaken geef je leiding aan het team Juridische Zaken bij Valorisatie, maak je deel uit van het managementteam Valorisatie en werk je nauw samen met de overige juristen binnen het Radboudumc (medische aansprakelijkheid, inkoop, algemene juridische zaken, privacy). Je vertaalt wet- en regelgeving en beleid van het Radboudumc naar criteria die door het gehele team worden gebruikt bij het evalueren van overeenkomsten.

Jurist aanbestedingsrecht bij de Provincie Limburg

Het cluster Juridische Zaken en Inkoop is als het ware het ‘juridische brein’ van de provincie Limburg. Bij programma’s en projecten leveren wij de juridische expertise aan het bestuur. Binnen dit cluster ben je flexibel inzetbaar voor een grote diversiteit aan juridische werkzaamheden, waarbij je actief samenwerkt en kennis en informatie deelt met je collega’s. Daarnaast fungeer je als vraagbaak voor alle voorkomende activiteiten op juridisch gebied.

Senior Schaderegelaar bij de Gemeente Rotterdam

Als senior schaderegelaar ben je verantwoordelijk voor het behandelen van aansprakelijkstellingen en alle andere voorkomende schadegevallen waaronder letselschade, regres, brandschade etc. Hierbij doe je zelfstandig onderzoek naar de aard en omvang van de schade. Op basis van de ingewonnen informatie zal je een standpunt over een schadevergoeding moeten innemen en dit in woord en geschrift moeten uitdragen. Je hebt daarbij contact met wederpartijen en hun belangenbehartigers waaronder advocaten, verzekeraars, schade experts etc.

Jurist Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Urk

Als Jurist Toezicht en Handhaving heb je veel contact met in- en externe partijen; de gemeente, verzoekers om handhaving en overtreders. Het opstellen van waarschuwingen, vooraankondigingen en lastgevingen in het kader van regelgeving op het gebied van Wabo, Wro, Bouwbesluit, APV en bijzondere wetten is voor jou geen probleem. Je fungeert als vraagbaak voor collega’s.

Privacy jurist Sociaal Domein bij de Gemeente Amersfoort

Jij bent de linking pin tussen de werkpraktijk van het Sociaal Domein en de privacy wetgeving. Binnen Amersfoort is het Sociaal Domein in drie onderdelen opgedeeld, te weten: de afdelingen Samen Leven, Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en de Stichting Sociale Wijkteams. Hierbinnen worden vaak bijzondere persoonsgegevens verwerkt en spelen ingewikkelde privacyvraagstukken. Als verbindende schakel adviseer je de managers en collega’s van de betreffende afdelingen over de privacyvraagstukken.

Senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Middelburg

Als senior juridisch medewerker (Vreemdelingenrecht) ben je sparringpartner voor de rechter. Je ondersteunt juridisch de voorbereiding, de zitting en de afdoening en nabewerking van zaken. Je analyseert het juridische vraagstuk en je informeert de rechter over onder meer relevante feiten, wetgeving, juridische geschilpunten en jurisprudentie.

Docent Recht bij de Hogeschool Windesheim te Almere

In de veelzijdige functie van docent geef je samen met collega-docenten vorm en inhoud aan de colleges. Je begeleidt studenten in projecten, gedurende stages en comakers, tijdens het afstuderen en je legt bedrijfsbezoeken af. Om dit te kunnen doen, ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van ICT-recht of insolventierecht of privaatrecht of publiekrecht.

Senior juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening / Planologie bij de Gemeente Harderwijk

Vele initiatieven bereiken de gemeente welke wij graag willen faciliteren. De adviseur die wij zoeken weet dit op een goede en klantvriendelijke wijze te begeleiden. Hij/zij gebruikt daarvoor een flinke dosis creativiteit en weet binnen de gemeentelijke kaders op vlotte wijze te komen tot resultaten. De nieuwe collega fungeert ook als vraagbaak voor de andere juridische medewerkers bestemmingsplannen en is goed op de hoogte van ruimtelijke procedures.

Medewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Amsterdam

Team Procesuitvoering maakt onderdeel uit van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Amsterdam-Noord. Binnen het team zijn juridisch medewerkers werkzaam die juridische ondersteuning bieden aan de teams Wabo-vergunningen, Apv-vergunningen en toezichthouders. De ondersteuning bestaat uit advisering bij complexe of gevoelige handhaving- en vergunningdossiers op het gebied van bouwen, strijdig gebruik, brandveiligheid, horeca, evenementen, openbare ruimte en milieu. Daarnaast verzorgt het team handhavingsbesluiten en overige aanschrijvingen. Van jou wordt verwacht dat je voor een groot deel van de tijd jouw juridische kennis en ervaring gaat inzetten om team Wabo-vergunningen te ondersteunen.

Expert schadelast-beperking bij Evean te Purmerend

Evean biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, binnen verschillende vakgebieden. In deze uitdagende functie bij Evean ben jij organisatiebreed verantwoordelijk voor de schadelastbeheersing en beperking op het gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim. In deze grotendeels solistische functie monitor je als specialist, samen met de verzekeraar het dossier van de zieke (ex-)medewerker.