Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Juridisch adviseur subsidies bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

Als juridisch adviseur subsidies adviseer je beleidsdirecties over alle aspecten van subsidierecht en staatssteunrecht en behandel je juridisch (zeer) complexe dossiers. Daarnaast controleer je samen met je collega-juridisch adviseurs elk besluit dat uitgaat op eventuele problemen en risico’s. En geef je advies over oplossingen. Dit is onderdeel van de interne juridische controle binnen het subsidieportaal; we realiseren op deze manier flinke kwaliteitsverbetering in het subsidiebeheer.

Casemanager WABO Complexe Vergunningaanvragen bij de Gemeente Zaanstad

Als casemanager fungeer je echt als ‘eigenaar’ van complexe vergunningaanvragen. Jij voert de regie op het gehele proces en voert delen daarvan zelf uit. Je onderzoekt, herkent en begrijpt de dwarsverbanden van complexe vergunningsaanvragen die een directe relatie hebben met de beoordeling op diverse vergunningstelsels en wet- en regelgeving. Het betreffen voornamelijk aanvragen met betrekking op bouwprojecten.

Senior jurist bij het Agentschap Telecom te Groningen

Een veilige en betrouwbare infrastructuur: daarvoor maken we ons sterk bij Agentschap Telecom. Als senior jurist lever je hieraan vanuit Groningen een forse bijdrage. Je richt je in beginsel op onze nieuwste taken, zoals de Wet digitale overheid en artificial intelligence. Interessant en uitdagend werk: je komt bij ons in aanraking met juridische thema’s die nog volledig niet zijn uitgekristalliseerd. Kom jij ons agentschap versterken?

Senior adviseur formeel recht Douane bij de Belastingdienst te Rotterdam

In jouw rol van senior adviseur binnen het cluster formeel recht buig jij je over uitvoeringsvraagstukken met betrekking tot het formele recht binnen de processen van de Douane. Denk hierbij aan vragen over de formele bepalingen binnen de douanewetgeving van de Europese Unie, zoals geheimhouding, bewaarplicht, termijnen en beschikkingen. Ook richt je je op uitvoeringsvraagstukken binnen de Algemene douanewet, bijvoorbeeld rondom bevoegdheden, boete- en strafrecht, en informatie-uitwisseling.

Senior juridisch adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Enschede

Je stelt (complexe) bestemmingsplannen op, begeleidt procedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je staat klaar om mee te bouwen aan het omgevingsplan. En je zorgt er samen met je collega’s voor dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 soepel verloopt. Als adviseur zorg je ervoor dat we vroegtijdig worden betrokken bij de ontwikkeling van ruimtelijke initiatieven. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kwaliteit binnen en buiten de afdeling.

Manager Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking bij de Belastingdienst te Eindhoven

In jouw rol van manager van het team intensief toezicht en externe overheidssamenwerking omarm je de strategie en doelstellingen van de Belastingdienst en draag je daaraan bij. Je herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten de organisatie, en benut en creëert de kansen die in het belang zijn ervan. In een omgeving die voortdurend verandert begeleid jij je medewerkers. Je zorgt dat je collega’s op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en dat ze over de kennis beschikken die noodzakelijk is om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Casemanager omgevingsvergunningen bij de Gemeente Lopik

Samen met jouw teamgenoten ben je het aanspreekpunt op het gebied van omgevingsvergunningen en geef je voorlichting aan onze inwoners. Het omgevingsvergunningen-team bereidt zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet, een enorme maar ook leuke uitdaging. Hierbij speel jij als ervaren casemanager een belangrijke rol in het mede vormgeven van de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet met zich mee brengt. Binnen het team zijn 2 casemanagers omgevingsvergunningen en een casemanager APV werkzaam. Samen met deze collega’s zorg je voor een kwalitatief hoogstaand product en ben je dagelijks bezig om samen onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

Senior Juridisch Adviseur Handhaving bij de Gemeente Amstelveen

Jij vertegenwoordigt op zelfstandige wijze de gemeente in de verschillende externe overlegvormen. Leidend in de werkzaamheden zijn het Integraal veiligheidsplan en de daarop gebaseerde jaarlijkse actieplannen, alsmede het geformuleerde beleid op het gebied van woonfraude en wonen. Je bent verantwoordelijk voor de handhaving van aandachtsvelden op dit terrein en in het bijzonder op de verschillende vormen van gebruik van woningen en panden zoals voor hennepteelt en prostitutie, alsmede de verschillende vormen van woning delen waaronder kamergewijze verhuur en airbnb.

Unitmanager Subsidies bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Van buurtbussen tot woningbouw en van culturele evenementen tot ondersteuning van jonge landbouwers. Het werkveld van de provincie is divers en dus zijn onze subsidieregelingen dat ook. Wil jij ervoor zorgen dat de uitvoering van al deze regelingen op rolletjes loopt? En vind je het daarnaast een uitdaging om leiding te geven aan een gedreven team subsidieprofessionals? Kom dan bij ons in Haarlem werken als unitmanager Subsidies.

Juridisch consulent B bij MijnGemeenteDichtbij te Boxtel

MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Als juridisch consulent B houd je je onder meer bezig met de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO). Tevens behandel je aansprakelijkstellingen en geef je ondersteuning bij verhaalschade, beheer je het bestand met lokale wet- en regelgeving (Overheid.nl) en lever je een bijdrage aan (juridische) kwaliteitszorg.

Beleidsmedewerker handhaving wietteelt bij de Gemeente Hellevoetsluis

Hellevoetsluis is één van de deelnemende gemeenten aan het experiment gesloten coffeeshopketen, oftewel het wietexperiment. Gedurende de looptijd van het experiment zoeken wij een collega met een juridische achtergrond, gespecialiseerd op het gebied van beleid en handhaving. In deze functie ontwikkel en actualiseer je het coffeeshop- en drugsbeleid, het handhavingsprotocol en stel je adviezen, concept-beschikkingen en vergunningen op. Ook ondersteun je de BOA’s bij controles en de gevolgen hiervan.

Juridisch adviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht

In de nabijheid van een natuurgebied wordt een groot bedrijfsterrein herontwikkeld. De initiatiefnemer heeft grootse plannen voor dit terrein en wij worden gevraagd hierover mee te denken. Als juridisch adviseur ga jij samen met je collega's brainstormen over dit onderwerp en kom je tot een passend advies richting de provincie of gemeente. Bij een andere zaak op het gebied van soortenbescherming en/of houtopstanden bepaal je of een specifieke toezichtactie juridisch voldoende houvast biedt om handhavend op te kunnen treden.