Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Jurist Energie bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist binnen onze directie draag je bij aan het goed laten functioneren van markten. Samen met je collega’s zie je er op toe dat wet- en regelgeving goed wordt nageleefd. Je krijgt veel verschillende en vaak lastige dilemma’s op je bureau. Bij omvangrijke dossiers zoek je juridische vraagstukken, met collega’s, tot op de bodem uit en maak je gedegen risicoanalyses. Je geeft adviezen, schrijft besluiten, behandelt handhavingsverzoeken en bent betrokken bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Medewerker Bezwaar Bezwaar en Beroep bij UWV te Den Haag

Als medewerker bezwaar handel je bezwaarschriften af in het kader van Sociale verzekeringswetten en de Awb. Je werkt binnen een team van juridische collega’s, samen met arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en administratief medewerkers. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de behandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures om zo te komen tot een oplossing waardoor de cliënt zich gezien, gehoord en geholpen voelt.

Juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW te Den Haag

Voor deze functie zijn we op zoek naar een jurist die in het bijzonder juridische vraagstukken omtrent Europese universiteiten, instellingsaccreditatie en flexibilisering kan oppakken. Maar ook governance onderwerpen zoals samenwerking tussen universiteiten en academische ziekenhuizen en vraagstukken omtrent uitbesteding en verzorging van onderwijs behoren tot het takenpakket. Er wordt van je verwacht dat je de juridische rol kunt vervullen en tegelijkertijd ook de rol van een inhoudelijke beleidsmedewerker.

Jurist bij Rijkswaterstaat te Delft

KPN is een van vier de grootste ICT-leveranciers van de Rijksoverheid. Jaarlijks geven we vele miljoenen uit aan telecommunicatie en ICT van KPN. Van beveiligde verbindingen naar binnenlandse en buitenlandse vestigingen tot het beheer van de grote glasvezelnetwerken van het Rijk: dienstverlening is essentieel voor alle rijks onderdelen én voor onze maatschappij. Wil jij als jurist jouw specifieke juridische kennis en ervaring inzetten om deze dienstverlening te optimaliseren en de integrale kosten te minimaliseren?

Projectsecretaris bij Rijkswaterstaat te Delft

Naast de infrastructuur van Nederland; wegen, water, tunnels, bruggen en sluizen is Rijkswaterstaat ook verantwoordelijk voor de complexe ICT-systemen die nodig zijn voor de bediening en bewaking van deze infrastructuur. Hier kun jij onderdeel van worden! Als projectsecretaris binnen het team Strategisch Leveranciersmanagement KPN ga jij een nieuwe rol bekleden en zorg jij ervoor dat alles in goede banen wordt geleid, goed georganiseerd is en gefaciliteerd wordt binnen het team.

Adviseur handhaving Noordzee bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Ben jij op zoek naar diversiteit in werkzaamheden en naar een internationale component? En zorg jij er straks voor dat de activiteiten op de Noordzee soepel en volgens de geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd? Als adviseur handhaving voer je overleg met regionale, nationale en internationale stakeholders, bijvoorbeeld internationale offshore (bouw)bedrijven, (buitenlandse) eigenaren van windparken en overheden. Jij bent de organiserende en verbindende factor.

Contractmanager bij Rijkswaterstaat te Middelburg

Als contractmanager bij Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) ben je betrokken bij onderhoud van de (snel)wegen in Zeeland. Binnen je projectteam trek je samen op met je collega integraal projectmanagement (IPM)- rolhouders en je collega’s inkoop en contractmanagement. Van het vaststellen tot inkoopstrategieën en de contractvoorbereiding tot aan de aanbesteding en uitvoering van projecten: jij pakt het op. In overleg met de senior contractmanager voer je de regie op afgesloten contracten.

Bibob-adviseur bij de Gemeente Amsterdam

Het centraal opgesteld Bibob-team binnen de unit Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) geeft adviezen aan stadsdelen van de gemeente ten aanzien van de Wet Bibob; het belangrijkste instrument van de Amsterdamse Aanpak Ondermijning. Draag daar als Bibob-adviseur aan bij - door de juridische kaders te bewaken met inzet van jouw expertise!

Jurist bestuursstaf bij Rijkswaterstaat te Den Haag

De ontwikkeling van Rijkswaterstaat en onze ruim 9.000 medewerkers: daar zet jij je voor in. Als jurist bestuursstaf geef je advies over het verder professionaliseren van HRM en organisatieontwikkelingen. Je adviseert de (plaatsvervangend) directeur-generaal over niet-gemandateerde personele vraagstukken en integriteitskwesties - evenals over rechtspositionele issues die heel Rijkswaterstaat aangaan. Je voert regelmatig overleg met een delegatie van de medezeggenschap en je bent secretaris van het overleg met de Groepsondernemingsraad (GOR).

Projectleider Wet politiegegevens bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Bij Rijkswaterstaat hebben we met name bij de taak van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) te maken met de Wet politiegegevens. Buitengewoon opsporingsambtenaren binnen Rijkwaterstaat hebben een toezichthoudende en een opsporings-/handhavingstaak en vallen daarom onder de Wet Politiegegevens. Bij Rijkswaterstaat werken ongeveer 370 BOA's. De verwerking van persoonsgegevens door de BOA's valt per 1 januari 2019 onder de Wet politiegegevens. Als projectleider werk je aan implementatie van de Wet politiegegevens binnen Rijkswaterstaat.

Contractmanager bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Wie door Nederland rijdt en om zich heen kijkt, ziet ontelbare wegen, vaarwegen, tunnels en viaducten. Voor het variabel onderhoud aan het hoofdwegennet worden momenteel innovatieve contracten voorbereid, die meer aansluiten op de behoefte vanuit het asset management en waarbij aannemers vroegtijdiger worden betrokken in het scopingsproces. Als contractmanager lever je een bijdrage aan de voorbereiding en beheersing van deze contracten binnen de regio Oost-Nederland.

Senior Juridisch adviseur bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Als Senior Juridisch adviseur ondersteun je samen met je collega’s van het team Juridische zaken en inkoop (JZI) het gemeentebestuur en de organisatie van onze gemeente met juridisch advies. Er komt van alles langs. Denk onder meer aan vraagstukken rondom het algemeen bestuursrecht, klachtrecht, toepassing van de Gemeentewet, de APV, WOO, gemeenschappelijke regelingen en andere vragen vanuit de vakafdelingen.

Specialist APV / Bijzondere Wetten bij de Gemeente Zwartewaterland te Hasselt

De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen: Genemuiden staat bekend om zijn tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een eeuwenoude historie. En Zwartsluis is de toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Jij bent de specialist die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor juridische vraagstukken binnen het domein veiligheid, daarbij uitvoering geeft aan bijzondere wetgeving zoals APV, Alcoholwet en BIBOB en de gemeente zowel in- als extern vertegenwoordigt bij de uitvoering van het gemeentelijke evenementenbeleid.

Medewerkers Bezwaar & Beroep bij het UWV te Rotterdam of Breda

Ben jij geïnteresseerd in de sociale vezekeringswereld, heb je altijd al een maatschappelijke bijdrage willen leveren, wil je alles weten over het afhandelen van bezwaarschriften en ervaring opdoen als Medewerker Bezwaar? Bij de afdeling Bezwaar en Beroep van UWV zijn wij op zoek naar jou. In deze functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over gemaakte bezwaren.

Griffier bij de Gemeente Heerde

De beoogd griffier wordt in eerste instantie aangenomen als tijdelijk raadsadviseur en gaat een af te spreken ontwikkeltraject in. De bedoeling is dat de beoogd griffier rond juli 2023 de functie van griffier gaat innemen. Na een inwerkperiode van een half jaar ondersteun je als griffier de gemeenteraad, de fracties en individuele raadsleden. Je bent de schakel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Verder ben je verantwoordelijk voor de procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de raad en voor de taken die daarbij horen. Je geeft leiding aan de griffie.

Senior Bestuursadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad

Het waterschapsbestuur is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Flevoland en kleine delen Friesland en Overijssel. Als senior bestuursadviseur adviseer en ondersteun jij het bestuur. Je bewaakt en bevordert de kwaliteit van het bestuurlijk proces. Jouw aandachtsgebied ligt daarbij vooral bij het algemeen bestuur. Jij bent hun aanspreekpunt en geeft gevraagd en ongevraagd advies (bij moties, amendementen e.d.). Je bent sparringpartner van de voorzitter van de algemene vergadering en helpt hem bij de voorbereiding van (en tijdens) bestuursvergaderingen.

Bestuursrechtjurist bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard te Rotterdam

Onze afdeling Bestuur, Informatie en Juridische zaken adviseert over de meest uiteenlopende onderwerpen waar een waterschap in juridische zin mee te maken heeft. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het juridisch beheer van de eigendommen, die het waterschap ter uitoefening van zijn taak bezit. Op het gebied van transparantie van bestuurlijke besluitvorming en de nieuwe Wet open overheid (de Woo) zijn diverse ontwikkelingen gaande. Daarom zijn wij op zoek naar een bestuursrechtjurist.

Juridisch Adviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Delft

De onderwerpen die bij jouw dagelijkse werkzaamheden aan bod komen zijn divers en hebben – naast de algemene bepalingen uit de Awb en de Participatiewet – een specialistisch karakter. Hierbij valt te denken aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Bijstand voor zelfstandigen (BBZ), schuldhulpverlening, jeugdwet en verhaalsbijstand. Als juridisch adviseur voer je kwaliteitscontroles uit over de werkprocessen binnen het Sociaal Domein. Je bent juridisch aanspreekpunt voor de vakafdelingen, geeft juridisch advies en buigt je over (beleids)vraagstukken.

Jurist Zee & Delta bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Ons beheergebied omvat de provincie Zeeland, de Deltawateren, de Noordzee en de territoriale wateren van de Caribisch Nederlandse BES-eilanden. Jij toetst én adviseert onder meer op het gebied van vergunningverlening, verkeersbesluiten, handhaving en beheer- en onderhoudstaken; je behandelt zelfstandig Woo-verzoeken, schadeclaims en bezwaarschriften; je bent voorzitter van hoorzittingen en je behandelt beroepsprocedures en vertegenwoordigt de minister op zittingen. Vind jij het leuk om je te verdiepen in onder andere de Waterwet, Wegenverkeerswet, Scheepvaartverkeerswet, de Omgevingswet - de Woo en de AVG?

Jurist bestuursrecht bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Voor de eenheid Juridische Zaken & Inkoop zoeken wij een Jurist Awb en Woo. Jij analyseert en beoordeelt verzoeken op informatie aan de hand van de relevante wetgeving. Daarbij krijg je te maken met politieke gevoeligheid, externe belangen en eventuele geheimhouding. Je bewaakt beslistermijnen en bent betrokken bij het verbeteren van de procedures om de wettelijke termijnen te halen. Je stelt Woo-besluiten op en bereidt zelfstandig bezwaarschriften voor.

Juridisch Adviseur Grondzaken bij de Gemeente Sliedrecht

Je geeft een helder advies over grondzaken binnen de juridische- en beleidskaders. Daarnaast verzorg je, op verschillende onderdelen, zelfstandig de uitvoering en/of coördinatie daarvan. Binnen de gemeente Sliedrecht is sprake van een grote variëteit aan opdrachten, waardoor je met veel verschillende partijen samenwerkt. Een uitdagende, afwisselde functie in een, ook vanuit geografische oogpunt gezien, dynamische omgeving!

Milieu Jurist Handhaving bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Omgevingsdienst Haaglanden werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door het toetsen en verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaven en adviseren. Voor de afdeling Toezicht & Handhaving Milieu zijn wij op zoek naar een Milieu Jurist Handhaving. Je hebt een scherp oog voor juridische mogelijkheden binnen de dynamische kaders van het omgevingsrecht. Sta jij stevig in je schoenen, ben je overtuigd van het belang van handhaving en zorg jij dat de milieuwetgeving wordt nageleefd?

Juridisch Adviseur bij de Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel

Tussen de Maas en de Waal ligt het ‘riviereiland’ Bommelerwaard. Door de centrale ligging langs de A2, het afwisselende landschap en de rijke historie is het aantrekkelijk om te wonen, recreëren en werken. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel werken nauw samen om dit in stand te houden. Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard ondersteunt de gemeenten o.a. op juridisch gebied. Als juridisch adviseur houd jij je bezig met uiteenlopende zaken, maar vooral met het bestuursrecht. O.a. ben je samen met een collega verantwoordelijk voor procedures bij rechtbanken en de Raad van State.