Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Adviseur Juridische Kwaliteitszorg bij de Gemeente Leiden

Gemeentelijke taakuitbreiding in de afgelopen jaren en toenemende complexiteit maken dat we onze juridische capaciteit bij de Concernstaf tijdelijk uitbreiden. Het is jouw taak om in nauwe samenwerking met je juridische collega’s een systeem van juridische kwaliteitszorg te ontwikkelen en in te voeren. Daarnaast ga je aan de slag met het periodiek actualiseren van diverse organisatie brede verordeningen en gemeentelijke regelgeving en het juridisch toetsen van en adviseren over collegevoorstellen en producten uit de organisatie.

Jurist aanbestedingsrecht bij de Provincie Limburg

Het cluster Juridische Zaken en Inkoop is als het ware het ‘juridische brein’ van de provincie Limburg. Bij programma’s en projecten leveren wij de juridische expertise aan het bestuur. Binnen dit cluster ben je flexibel inzetbaar voor een grote diversiteit aan juridische werkzaamheden, waarbij je actief samenwerkt en kennis en informatie deelt met je collega’s. Daarnaast fungeer je als vraagbaak voor alle voorkomende activiteiten op juridisch gebied.

Senior Schaderegelaar bij de Gemeente Rotterdam

Als senior schaderegelaar ben je verantwoordelijk voor het behandelen van aansprakelijkstellingen en alle andere voorkomende schadegevallen waaronder letselschade, regres, brandschade etc. Hierbij doe je zelfstandig onderzoek naar de aard en omvang van de schade. Op basis van de ingewonnen informatie zal je een standpunt over een schadevergoeding moeten innemen en dit in woord en geschrift moeten uitdragen. Je hebt daarbij contact met wederpartijen en hun belangenbehartigers waaronder advocaten, verzekeraars, schade experts etc.

Jurist Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Urk

Als Jurist Toezicht en Handhaving heb je veel contact met in- en externe partijen; de gemeente, verzoekers om handhaving en overtreders. Het opstellen van waarschuwingen, vooraankondigingen en lastgevingen in het kader van regelgeving op het gebied van Wabo, Wro, Bouwbesluit, APV en bijzondere wetten is voor jou geen probleem. Je fungeert als vraagbaak voor collega’s.

Privacy jurist Sociaal Domein bij de Gemeente Amersfoort

Jij bent de linking pin tussen de werkpraktijk van het Sociaal Domein en de privacy wetgeving. Binnen Amersfoort is het Sociaal Domein in drie onderdelen opgedeeld, te weten: de afdelingen Samen Leven, Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en de Stichting Sociale Wijkteams. Hierbinnen worden vaak bijzondere persoonsgegevens verwerkt en spelen ingewikkelde privacyvraagstukken. Als verbindende schakel adviseer je de managers en collega’s van de betreffende afdelingen over de privacyvraagstukken.

Senior juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening / Planologie bij de Gemeente Harderwijk

Vele initiatieven bereiken de gemeente welke wij graag willen faciliteren. De adviseur die wij zoeken weet dit op een goede en klantvriendelijke wijze te begeleiden. Hij/zij gebruikt daarvoor een flinke dosis creativiteit en weet binnen de gemeentelijke kaders op vlotte wijze te komen tot resultaten. De nieuwe collega fungeert ook als vraagbaak voor de andere juridische medewerkers bestemmingsplannen en is goed op de hoogte van ruimtelijke procedures.

Medewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Amsterdam

Team Procesuitvoering maakt onderdeel uit van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Amsterdam-Noord. Binnen het team zijn juridisch medewerkers werkzaam die juridische ondersteuning bieden aan de teams Wabo-vergunningen, Apv-vergunningen en toezichthouders. De ondersteuning bestaat uit advisering bij complexe of gevoelige handhaving- en vergunningdossiers op het gebied van bouwen, strijdig gebruik, brandveiligheid, horeca, evenementen, openbare ruimte en milieu. Daarnaast verzorgt het team handhavingsbesluiten en overige aanschrijvingen. Van jou wordt verwacht dat je voor een groot deel van de tijd jouw juridische kennis en ervaring gaat inzetten om team Wabo-vergunningen te ondersteunen.