Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Gooise Meren

Je adviseert particuliere initiatiefnemers in ruimtelijke projecten over de inpasbaarheid binnen het bestemmingsplan. Uiteraard breng jij de te volgen ruimtelijke procedures daarin naar voren. Maar er is meer dan dat. Want met 60.000 inwoners is Gooise Meren de gemeente waar jij vanuit juridisch perspectief kijkt en daarnaast het klantbelang helder hebt. Jij geeft je rol onder meer vorm door het adviseren van collega’s en het gemeentebestuur over ruimtelijke vraagstukken en procedures.

Jurist bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist bij JZ geef je juridisch advies, beoordeel je sanctierapporten en stel je (sanctie-)besluiten op. Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures en bent de contactpersoon voor externe partijen in deze procedures. In complexe beroepszaken stel je heldere verweerschriften op en pleit je bij de rechtbank. Ook adviseer je de toezichtdirecties van de ACM bij het voorbereiden van een zaak, waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee

Samen met twee andere juridisch adviseurs zorg je voor de advisering over alle rechtsgebieden waar de gemeente mee te maken heeft. Hoewel de juristen van Juridische Zaken elkaar vervangen heeft ieder zijn eigen taakgebieden. Voor deze vacature zijn we op zoek naar een bestuursrechtelijk jurist met daarnaast kennis van en ervaring in het privaatrecht. Je bent bijvoorbeeld sparringpartner op het vlak van overeenkomsten, schadevergoeding en nadeelcompensatie en adviseert op het snijvlak subsidie / overheidsopdracht.

Juridisch adviseur vergunningen bij de Gemeente Altena te Almkerk

Je adviseert het bestuur, directie, teammanagers en collegae over complexe juridische vraagstukken in de beleidsuitvoering van integrale vergunningverlening. Je bent de juridische vraagbaak voor de integrale vergunningverleners en je draagt zorg voor de juridische kwaliteitszorg van de processen en beslissingen en bewaakt de kwaliteit van de vergunningen en correspondentie;

Vergunningverlener APV/bijzondere wetten bij de Gemeente Heerhugowaard

Jij gaat je voornamelijk bezighouden met de verlening van evenementenvergunningen. Je bent goed op de hoogte van de landelijke wet- en regelgeving en het lokale beleidskader en bent in staat deze op de juiste wijze toe te passen. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces van vergunningverlening: juridische toetsing van een aanvraag, bepaling van de voorwaarden en verlening van de uiteindelijke evenementenvergunning en bijbehorende vergunningen en ontheffingen.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij de Gemeente Delft

Een vraagbaak, een aanspreekpunt, een inhoudelijk expert en een adviseur: dat ben jij. Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie vervul je een heleboel belangrijke rollen. Jij weet alles over complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele vraagstukken, over de (implementatie) van beleids- en beheerinstrumenten en over de uitvoering van arbeidsrechtelijke regelingen. Je adviseert onder andere het management, het college en collega (beleids)adviseurs van de afdeling Advies.

Juridisch beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Baarn

Jouw werkzaamheden bevinden zich op het snijvlak van juridische en beleidsmatige aspecten. Je denkt actief mee over de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid en draagt passende oplossingen aan voor de juridische vraagstukken die daarbij spelen. De verdeling van de werkzaamheden kan wisselen en wordt aan de actuele behoefte aangepast. Je bent onder meer bent voorzitter van het evenementenoverleg, coördineert de behandeling van evenementenaanvragen en behandelt de aanvragen van grotere evenementen.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij zoeken een senior juridisch adviseur waarbij de werkzaamheden zich in het bijzonder zullen richten op fysieke domein waaronder het (strategisch) adviseren binnen het aanbestedingsrecht, het privaatrecht (algemeen en bijzonder), het bouwrecht, juridische kwaliteitszorg en het omgevingsrecht. Tevens gaat de senior adviseur zich bezig houden met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en het (strategisch) adviseren over onder andere grondzaken en grondexploitaties.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij zoeken een juridisch adviseur waarbij de werkzaamheden zich in het bijzonder zullen richten op het adviseren binnen het aanbestedingsrecht, het privaatrecht (algemeen en bijzonder), het bouwrecht en het vastgoedrecht. De adviseur gaat zich ook bezig houden met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en met het adviseren het adviseren en ondersteunen bij gerechtelijke procedures.

Jurist ruimtelijke ordening / Omgevingsdienst bij de Gemeente Zuidplas

Als accountmanager ben je de verbinder tussen de Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) en de gemeente. Je zorgt ervoor dat de samenwerking tussen ODMH en gemeente vloeiend verloopt. De meer inhoudelijke kant van je functie vind je terug in je rol als jurist ruimtelijke ordening. Je adviseert binnen het team over juridische aspecten binnen ruimtelijke ordeningsprocedures.