Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Privacy adviseur bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Het onderwerp privacy raakt de hele organisatie van Rijkswaterstaat en is onderdeel van de integrale beveiliging. Als privacy adviseur zorg jij dat wij ons houden aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De integrale beveiliging bestaat uit de vakgebieden informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en de bescherming persoonsgegevens. Als privacy adviseur heb je dus niet alleen te maken met privacyvraagstukken, maar ook met beveiligingsonderwerpen.

Raadsgriffier bij de Gemeente Oostzaan

Je ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken. Als eerste adviseur adviseer je de gemeenteraad en raadscommissies; je staat ze met raad en daad bij. Je ontwikkelt en bewaakt complexe en bestuurlijke procedures, passend binnen de instructie voor de griffier. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor individuele raadsleden en fracties. Als raadsgriffier ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van de griffie.

Senior Jurist Ruimte en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam

Je hebt als jurist een belangrijke rol bij het adviseren over het opstellen van bestemmingsplannen en over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen die juridisch complex zijn. Maar ook bij het proactief meedenken en meewerken bij het opstellen van beleidsregels. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden complexe ruimtelijke opgaven op het schaalniveau van stadsdeel Zuid waarbij ook rekening moet worden gehouden met het stedelijke beleid.

Juridisch medewerker bij het Agentschap Telecom te Groningen

De afdeling juridische zaken van Agentschap Telecom is op zoek naar een ambitieuze medior juridisch medewerker. Agentschap Telecom behandelt complexe Wob-verzoeken van bijvoorbeeld landelijke mediapartijen. Als juridisch medewerker behandel je een deel van deze Wob-verzoeken. Dit doe je secuur zodat er geen bedrijfsvertrouwelijke informatie van bijvoorbeeld telecombedrijven onbedoeld openbaar wordt gemaakt.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie bij het Servicecentrum Drechtsteden te Dordrecht

Als adviseur geef je mede vorm aan de visieontwikkeling met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, in relatie tot het HR beleid van onze klanten. Je vertaalt de laatste ontwikkelingen op je vakgebied naar voorstellen voor nieuw beleid en uitvoeringsregelingen. Innovatie, professionalisering, vernieuwing en verbetering zijn thema's die op jouw HRM agenda staan. Je hebt nadrukkelijk een rol bij het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Aanbestedingsjurist bij de Belastingdienst te Utrecht

In jouw rol als aanbestedingsjurist ga je aan de slag voor het inkoopuitvoeringscentrum van het centrum voor facilitaire dienstverlening. Je biedt juridische ondersteuning bij complexe inkoop- en aanbestedingsprocedures. Zo toets je bijvoorbeeld of de gekozen manier van aanbesteden en de eisen die aan de inschrijvende partijen worden gesteld binnen de huidige wet- en regelgeving passen. Wanneer een inkooptraject minder complex is, adviseer je onze inkopers hierover, zodat ze er eigenhandig mee uit de voeten kunnen.

Senior Jurist bij de Gemeente Zoetermeer

Als senior Jurist bij de Gemeente Zoetermeer heb je maatschappelijke impact. Primair ben je de behandelaar van (zeer) complexe handhavingszaken op het gebied van de APV, bijzondere wetten (o.a. Drank-en Horecawet, Opiumwet) en Openbare orde en veiligheid. Daarnaast ben je goed in staat juridisch te adviseren over Wabo-vraagstukken. Bij ingewikkelde, vaak bestuurlijk gevoelige materie zorg jij binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering.

Milieu Jurist Handhaving bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met deskundige collega’saan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Als Milieu Jurist Handhaving heb jij hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Houd jij de regie en zorg je voor een vlot antwoord op vragen en knelpunten van toezichthouders en handhavers? Werk mee aan het beschermen van de leefomgeving en solliciteer.

Juridisch Adviseur/Specialist Sociaal Domein bij de Gemeente Helmond

Wij zijn op zoek naar een dynamisch juridisch koppel: een secretaris voor onze bezwaarschriftencommissie en een juridisch specialist op juridische dossiers rondom het sociaal domein. Twee verschillende functies maar wel in samenwerking met elkaar in verband. Juridische kennis op Participatiewet, WMO- en Jeugdwet is echt een voorwaarde voor beide functies. Het is geen probleem om er verder in te groeien maar een stevige basis op de genoemde rechtsgebieden, is nodig.

Senior jurist aanbestedingsrecht bij de Provincie Noord-Holland

Een rol als aanbestedingsjurist bij de Provincie Noord-Holland is uniek in de impact die je kunt maken op de samenleving. Een greep uit jouw werkzaamheden op een willekeurige dag: Overleg over een hoog oplopend geschil met een strategische leverancier, adviseren over een innovatief project als zonnepanelen op vangrails, sparring partner zijn voor een inkoop collega over een mogelijke belangenverstrengeling of het toetsen van een contract voor een te publiceren aanbesteding.

Leden Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten bij de Provincie Noord-Holland

De Hoor- en Adviescommissie (HAC) is onafhankelijk en adviseert vanuit haar eigen professionaliteit en kennis. Zaken waarover de HAC adviseert gaan onder andere over vergunningverleningen op grond van de Wet Natuurbescherming, subsidieverleningen, handhaving van milieurecht en verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Als lid hoort u betrokkenen die bezwaar hebben gemaakt of een klacht hebben ingediend. Daarna adviseert u Gedeputeerde Staten over te nemen beslissingen op het bezwaarschrift of de klacht.

Senior Jurist Grondzaken bij de Gemeente Zoetermeer

Ben jij een stevige en ervaren jurist grondzaken die een fundamentele rol wil spelen in ruimtelijke projecten van onze ambitieuze gemeente? Ben jij een verbinder die samen met de collega’s de afdeling verder wil professionaliseren? Als jurist grondzaken ben je het juridische fundament voor de ruimtelijke projecten van gemeente Zoetermeer. Een veelzijdige baan dus, bij een “dynamische” gemeente.

Senior juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de Gemeente Schagen

Jij bent een senior jurist ruimtelijke ordening die stevig in zijn schoenen staat. Jouw hart gaat sneller slaan van het werken aan omvangrijke projecten die een grote impact hebben op hun omgeving, of dat nu lokaal, landelijk of wereldwijd is.Of het nu gaat om het begeleiden van de planologische procedures voor bijvoorbeeld de nieuwe Pallas reactor of het opstellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan met een complex veld van stakeholders: jij weet vanuit jouw juridische kennis en ervaring goed hoe je je moet bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving om het juiste resultaat te bereiken.