Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Teammanager Juridische Zaken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Groningen

Je geeft leiding aan het team Juridische Zaken van de afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling, onderdeel van de projectdirectie Groningen. Jouw team bestaat uit zo’n 25 medewerkers. De projectdirectie Groningen geeft ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Op grond van dit besluit beoordelen wij vele duizenden verzoeken om aardbevingsschadevergoeding. Deze kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling van facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed. Inspectie en beoordeling van schades gebeurt op betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze.

Jurist bezwaar en beroep bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht

Je maakt deel uit van het team Bezwaar en Beroep van de divisie Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is jouw taak de NVWA en de minister te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en in (hoger) beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Senior planeconoom/adviseur grond- en vastgoedzaken bij de Gemeente Harderwijk

Jij bent de spil in het grond- en vastgoeddeel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken. Met jouw kennis en ervaring ben jij dé sparringpartner voor je collega’s. Je adviseert rechtstreeks aan het bestuur op het gebied van business cases van gemeentelijke accommodaties, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van het zwembad of de renovatie van een wijkcentrum.

Senior Jurist Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Op de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu zijn wij op zoek naar een Senior Jurist Wet natuurbescherming. Je hebt hart voor de natuur en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je bent bekend met de complexiteit van industriële en infrastructurele vraagstukken en zorgt voor vlotte en overtuigende oplossingen. Bescherm jij samen met vakkundige collega’s onze Natura-2000 gebieden?

Bestuurlijk Juridisch Adviseurs bij het openbaar lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken van het openbaar lichaam Bonaire is belast met de ondersteuning van de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. Binnen deze setting ben je als adviseur onder meer verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Zwijndrecht

De nadruk in jouw functie ligt op het privacy domein. Als privacy coördinator ben jij verantwoordelijk voor het implementeren en borgen van de algemene verordening gegevensbescherming binnen de gemeente. Binnen onze organisatie ben jij het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van privacy en zorg je voor bewustwording op dit gebied. Dat doe je bijvoorbeeld door advies en uitleg te geven over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving.

Jurist sociaal domein bij de Gemeente Rijswijk

Voor het team Juridische Zaken zoeken we een jurist sociaal domein. Jouw werkzaamheden bestaan uit onder meer uit het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften op gebied van het sociaal domein (o.a. Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Huisvestingsverordening). Daarnaast behandel je (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening.

Jurist fysieke leefomgeving bij de Gemeente Rijswijk

Voor het team Juridische Zaken zoeken we een jurist fysieke leefomgeving. Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften, met name op gebied van het omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten. Bezwaarschriften worden op ambtelijk niveau afgehandeld; het behandelen van (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening;

Privacy jurist bij de Gemeente Rijswijk

Als privacy jurist werk je nauw samen met het team Privacy. Dit team bestaat uit de Functionaris Gegevensbescherming en de adviseurs Informatieveiligheid en Privacy. Het team is verantwoordelijk voor een brede implementatie van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid en voor het hele spectrum van procedurele, technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Senior Medewerker Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als Medewerker Mededinging kom je te werken bij de Directie Mededinging. Je werkt hier mee aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen. Hiervoor duik je diep in de wereld van fusies, kartels en machtsposities. Je maakt kennis met de meest uiteenlopende sectoren, markten en producten. Van loterijen tot aan transport en van de bouwsector tot aan supermarkten.

Jurist bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Op allerlei mogelijke manieren zet jij je juridische kennis in. In ons team werk je bijvoorbeeld samen met planologen, toezichthouders, BOA’s en vergunningverleners. Je stelt o.a. (handhavings)beschikkingen op samen met vergunningverleners en toezichthouders, behandelt bezwaar- en beroepschriften en WOB-verzoeken. Hierover ga je ook in gesprek met de belanghebbenden. Ook kun je worden ingezet voor beleid en projecten die het team raken.

Juridisch adviseur Handhaving Wabo bij Omgevingsdienst De Vallei te Barneveld

Omgevingsdienst De Vallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland. We werken nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met 140 medewerkers zorgen we voor een betere dienstverlening aan bedrijven en inwoners, minder administratieve lasten en kortere procedures. Voor het team Juridisch Advies zoeken wij een Juridisch adviseur Handhaving Wabo.