Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Lid Bezwaarschriftencommissie bij de Gemeente Waddinxveen

Wil jij je juridische blik verbreden? Voor onze onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zijn wij op zoek naar leden. Als belanghebbenden het niet eens zijn met een gemeentelijk besluit, dan kunnen zij bezwaar maken. De bezwaarschriftencommissie adviseert de burgemeester, het college van b&w en/of de gemeenteraad over de afhandeling daarvan. Jij bereidt zaken inhoudelijk voor, stelt gericht en actief vragen tijdens de hoorzitting en brengt schriftelijk advies uit.

Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid bij de Gemeente Den Haag

Als Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid richt jij je op het behandelen en beoordelen van aansprakelijkstellingen van burgers en bedrijven tegen de gemeente, waaronder letselschadezaken, het terugvorderen van loonkosten en het behandelen van bezwaren tegen genomen beslissingen op dit gebied. Daarnaast werk je bij eventuele beroepszaken nauw samen met de gemeenteadvocaten. Jouw rol is ervoor te zorgen dat de regelgeving correct wordt toegepast bij schaderegelingen ten behoeve van de gemeente.

Jurist (Ruimtelijk) Bestuursrecht Bezwaar en Beroep bij de Gemeente Den Haag

Als juridisch adviseur ruimtelijk bestuursrecht bestaan jouw werkzaamheden voornamelijk uit het namens het college voeren van verweer op het gebied van vergunningverlening, ruimtelijke ordening, handhaving en huisvestingszaken. Je hebt hierbij te maken met wetten als de Omgevingswet, de Huisvestingswet/verordening en het bestuursrecht in brede zin. In samenwerking met de vakafdeling die het primaire besluit heeft genomen voer jij het verweer in alle fasen van bezwaar en (hoger) beroep bij de hoorcommissie, rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

Wetgevingsjurist bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Als wetgevingsjurist ken je de fijne kneepjes van het vak. Samen met je collega’s van de afdeling Juridische en Algemene Zaken en de verschillende beleidsdirecties van het Openbaar lichaam Bonaire werk je aan nieuwe wetgeving en de wijziging van bestaande wetgeving. Hiertoe bestudeer je de BES-regelgeving, Nederlandse (Rijks)wet- en regelgeving, verdragen en eventueel ook jurisprudentie.

Juridisch Adviseur bij de Eerste Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Binnen de Eerste Kamerorganisatie, de Griffie, is de laatste jaren meer behoefte aan juridische ondersteuning en validatie ontstaan. Als juridisch adviseur heb je te maken met uiteenlopende juridische terreinen. Zo denk je onder andere mee en adviseer je over privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke, politiek-juridische en algemeen bestuurlijke vraagstukken. Jij zorgt dat de organisatie bij de uitvoering voldoet aan de geldende wet- en regelgeving én je beheerst juridische risico’s. Je werkt op een unieke positie in het Nederlandse Staatsbestel en bent een ervaren en onmisbare schakel.

Woo-jurist bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Als Woo-jurist word jij verantwoordelijk voor de volledige behandeling van verzoeken tot openbaarmaking van gemeentelijke informatie. Je beoordeelt alle binnenkomende verzoeken en formuleert primaire besluiten. Daarnaast controleer je de anonimisering. Je stelt verweerschriften in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op en je vertegenwoordigt het college bij de bezwarencommissie en de rechtbank. Je participeert in de Woo-projectgroep die zich bezighoudt met de actieve openbaarmakingsplicht en levert een bijdrage aan digitaliseringsprojectgroepen die raakvlakken hebben met de Woo.