Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Juridisch adviseur omgevingsrecht bij de Gemeente Hilversum

Als juridisch adviseur handel je (complexe) bezwaar- en beroepschriften af op het gebied van Wabo, APV en Huisvestingsverordening en vertegenwoordigt hierbij de gemeente. Je levert een bijdrage aan de invoering en implementatie van de Omgevingswet en Wkb. Tevens neem je wekelijks deel aan een team-overstijgend intern VTH wijkoverleg. Je kan de rol van omgevingsregisseur vervullen.

Senior Medewerker Bezwaar en Beroep bij de Sociale Dienst Drechtsteden te Dordrecht

Als Senior Medewerker Bezwaar en Beroep ligt jouw focus op de ondersteuning van de medewerkers. De grootste uitdaging waar jij op korte termijn mee aan de slag gaat is de positionering van team Bezwaar en Beroep. Jij ondersteunt het afdelingshoofd op het gebied van afstemming en coördinatie binnen de afdeling, bijvoorbeeld door het coachen van onze medewerkers op inhoud en gedrag. Jij zorgt voor stabiliteit in het team, met oog voor kwaliteit en resultaat.

Juridisch Adviseur bij de BAR-organisatie te Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

De BAR-organisatie is een jonge organisatie die werkt voor drie autonome gemeenten met een eigen bestuur: Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Soms werken deze vergaand samen en soms kiezen ze hun eigen richting. Als BAR-organisatie stimuleren en ondersteunen we hen. Je komt te werken in het team Juridische Dienstverlening en Verzekeringen, bij het cluster Juridische Zaken en Inkoop. Vrijwel alle rechtsgebieden komen voorbij, dus je vindt het leuk om rechtsgebieden die buiten je eigen specialisatie liggen je eigen te maken.

Juridisch Beleidsadviseur bij de SVB te Amstelveen

De SVB voert onder andere de AOW, AKW, Anw en de Wlz uit. Van kinderbijslag tot pensioen: wij betalen namens de overheid jaarlijks circa € 45 miljard aan volksverzekeringen aan zo’n 5,5 miljoen klanten. Ben jij een creatieve Juridisch Beleidsadviseur? De afdeling Juridische Zaken van ons hoofdkantoor zoekt een gedreven jurist ter versterking van het team van Recht & Beleid.

Senior Jurist bij de Gemeente Nissewaard te Spijkenisse

Werken in Nissewaard betekent samenwerken in het beste van twee werelden: het stadse en het landelijke. Binnen het team Advies (Eenheid Dienstverlening), werk je samen met 5 collega juristen als juridisch adviseur voor de organisatie, management en bestuur. Je adviseert en ondersteunt hen op het vlak van complexe juridische en bestuurlijke aangelegenheden, zowel privaat- als publiekrechtelijk.

Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Oss

Oss heeft een groot oppervlak met stedelijk gebied, kleinschalige kernen en platteland. We zijn hard op weg om een 100.000+ gemeente te worden. Dat betekent onder meer dat we een aantal grote en toekomstbepalende opgaven hebben. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit twee teams: Stedelijk Gebied en Landelijk Gebied. Je ‘thuishaven’ wordt team Landelijk Gebied. Jij stelt ruimtelijke plannen en daarbij behorende procedures voor (ontwikkel)plannen op en/of begeleidt deze van begin tot einde.

Juridisch Trainee Infra bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Wij bieden jou de kans werkervaring op te doen, door te werken aan de doorontwikkeling van onze werkprocessen. Jij bent in staat juridische processen te doorgronden en de procesondersteuning te optimaliseren en digitaliseren. Daarnaast vind jij het leuk om op basis van de nieuwe Omgevingswet te onderzoeken hoe we, nog beter in lijn met de essentie van de wet, een verbeterslag kunnen maken in onze bestaande aanvraagprocessen. Je gaat als Juridisch Trainee Infra aan de slag bij bureau wegen & vaarwegen.

Voorzitter commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Zwijndrecht

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Zwijndrecht heeft als taak om de gemeente te voorzien van adviezen over te nemen beslissingen op bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. In verband met de beëindiging van de benoemingsperiode zoeken wij een nieuwe voorzitter.

Ervaren Juristen Bezwaar & Beroep bij het UWV te Amsterdam Sloterdijk

Het Juridisch Kennis Centrum (JKC) maakt onderdeel uit van het directoraat Bezwaar en Beroep van het UWV. JKC verstrekt voor UWV als geheel en B&B in het bijzonder de juridische knowhow, adviezen en oplossingen in complexe vraagstukken op het gebied van de sociale verzekeringen. De belangrijkste elementen van de functie betreffen het juridisch adviseren op strategisch en beleidsniveau. Daarnaast ondersteun je de uitvoering van Bezwaar & Beroep, onder meer door het ontsluiten van juridische kennis, alsook het behandelen van principiële hoger beroepszaken.

Handhavingsjurist Kinderopvang bij de Gemeente Den Haag

Binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn houd jij je in teamverband bezig met de kwaliteit van de kinderopvang in Den Haag. Hiertoe zet je niet alleen wettelijke instrumenten in wanneer minimale kwaliteitseisen niet worden nagekomen, ook draag je bij aan het voorkomen van overtredingen - bijvoorbeeld door het geven voor voorlichting. Als handhavingsjurist kinderopvang word je ingezet op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving, uitvoeringsbeleid, projecten en advisering van het management en het gemeentebestuur.

Jurist vergunningverlening en handhaving bij de Provincie Gelderland te Arnhem

De Afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Onze wettelijke taken staan soms op gespannen voet met andere (provinciale) doelen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energie, hoogwaterveiligheid, recreatie en mobiliteit. Ook vragen ontwikkelingen als de Omgevingswet en de Wet Open Overheid om een andere manier van werken. Als jurist zet je de lijn uit en pakt waar nodig de regie en zorgt dat de juiste (juridische) stappen worden gezet.

Jurist Bezwaar en Beroep bij de RDW te Zoetermeer

De afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ) is het knooppunt van veel processen binnen de RDW. De afdeling behandelt bezwaar- en (hoger-) beroepsschriften en vertegenwoordigt de RDW bij onder meer rechtbanken en de Raad van State. Procedures met diverse achtergronden komen aan bod, bijvoorbeeld over de tenaamstelling en kentekening van voertuigen, registraties in het kentekenregister, identiteitsvraagstukken van voertuigen en rijbewijzen, toezicht op erkenninghouders, Woo procedures en AVG verzoeken. Jij wordt een dragende kracht van de juridisch adviseurs bezwaar en beroep.

Senior Jurist Bestuursrecht bij de Provincie Zeeland te Middelburg

Hybride werken als overheidsjurist aan zee, in het mooie, groene en open Zeeland. Een belangrijke taak in je werkpakket is de advisering over het juridische instrumentarium om tot een versnelde uitvoering te komen van provinciale opgaven, onder andere op de thema’s natuur en water. Deze opgaven worden met een Specifieke Uitkering van het Rijk of andere rijksbijdragen gerealiseerd. Dat betekent: het opstellen en wijzigen van subsidieregelingen, verordeningen, overeenkomsten en convenanten en het adviseren over de uitvoering hiervan. Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor eventuele staatssteunaspecten.

Senior Juridisch Adviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Gouda

Gouda is van oudsher de stad van kaas en stroopwafels. Smaakvol en divers! Een middelgrote stad met grootstedelijke uitdagingen. In deze baan ondersteun je met 25 collega’s van de Centraal Juridische Afdeling het gemeentebestuur en de organisatie van de gemeente met juridisch advies over onderwerpen als de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet. Je adviseert over regelgeving en beleid, en ook over besluitvorming of samenwerking met andere gemeenten. Ook vertegenwoordig je het college in bezwaar en (hoger) beroepsprocedures.

Medewerker Burgerzaken bij de Gemeente Capelle aan den IJssel

Ben jij communicatief vaardig, kun je nauwkeurig en planmatig werken en heb je een voelspriet voor ontwikkelingen in je werk en je omgeving? Als Medewerker Burgerzaken behandel je vraagstukken rond naturalisatie, adresonderzoek, het beoordelen van buitenlandse brondocumenten voor een huwelijk, inschrijving in de BRP en het opmaken van akten en ondersteuning bij verkiezingen.

Letselschadejurist bij het Ministerie van Defensie te Utrecht

Ben jij een gedreven letselschadejurist, die mensgericht kan werken en pro-actief zoekt naar oplossingen? Het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening (DC JDV) is op zoek naar een ervaren letselschadejurist voor een projectfunctie voor de duur van 3 jaar. Je maakt onderdeel uit van een team waarbinnen je zelfstandig werkt aan veelal complexe dossiers van (voormalig) Defensiemedewerkers.

Plaatsvervangend Griffier en Raadsadviseur bij de Gemeente Barendrecht

Bij de gemeente Barendrecht is er een belangrijke rol voor jou weggelegd als plaatsvervangend griffier. Je wordt mede verantwoordelijk voor een goed verloop van de bijeenkomsten en werkzaamheden van de gemeenteraad. Je impact is groot; samen gaan we ervoor dat het openbaar bestuur van onze gemeente optimaal verloopt. Je sterk juridische kennis biedt hierbij een toegevoegde waarde voor de Griffie.

Juridisch adviseur fysieke leefomgeving bij de Gemeente Raalte

In het hart van Salland ligt Raalte. Een transparante, juridische basis voor onze besluiten is cruciaal. Jij wordt onze juridisch adviseur voor het ruimtelijk domein. Het ene moment leg je juridische complexe uitdagingen versimpeld uit aan vergunningverleners, handhavers, beleidsmakers en bestuurders. Het andere moment adviseer je over een (handhaving)traject, bestudeer je een bestemmingsplan, of behandel je een bezwaarschrift. Daarnaast stel je verweerschriften op en vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot omgevingsvergunningen.

Juridisch adviseur bezwaar bij SED te Bovenkarspel

Werken bij SED betekent werken voor drie verschillende gemeenten: Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Als juridisch adviseur ben je samen met je collega juridisch medewerkers verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaarschriften voor de drie gemeenten. Je hebt daarbij een coördinerende rol. Je bent een vraagbaak en begeleider voor de juridisch medewerkers en houdt de kwaliteit en voortgang van de afhandeling van bezwaarschriften nauwlettend in de gaten. Je werkt daarbij sturend en hebt senioriteit in complexe zaken.