Integraal plan ter bevordering van innovatie en aantrekkelijkheid van de sociale advocatuur

Integraal plan ter bevordering van innovatie en aantrekkelijkheid van de sociale advocatuur

"De inzet van conventionele arbeidsmarktmaatregelen kan maar zeer beperkt een oplossing bieden voor het dreigende tekort aan sociaal advocaten [...] Dit alles biedt een grim perspectief voor de sector als doortastende innovatieve maatregelen uitblijven. Gezien de grote stapeling van crises waarmee de burger op dit moment te maken heeft [...] is het niet echt te verwachten dat de vraag naar de diensten van sociaal advocaten afneemt.

Onze conclusie en aanbeveling is dan ook om wel door te gaan met de huidige conventionele arbeidsmarktmaatregelen en ze waar mogelijk te intensiveren, maar om vooral ‘out of the box’ te denken. Samenwerking tussen sociaal advocatenkantoren en innovatie in de bedrijfsvoering van sociaal advocatenkantoren is nodig om het enorme probleem dat, in de vorm van een tekort aan sociaal advocaten, dreigt te ontstaan het hoofd te bieden."

Uit: Rapport 'De arbeidsmarkt voor de Sociale Advocatuur', p.78


Het begeleiden van stagiairs is op dit moment niet (of althans te beperkt) rendabel en de jongste generatie juristen weet de weg naar de sociale advocatuur onvoldoende te vinden. Om de sector gezond te houden moet het aannemen en opleiden van advocaat-stagiairs, net als vroeger, weer gemeengoed worden.

In het gedetailleerde, out of the box plan van LexIQ wordt een oplossing gezocht in het maken van een efficiëntieslag - middels digitalisering van bedrijfsprocessen van en ontwikkeling van workflowtools voor sociaal advocaten.

Bij de implementatie daarvan wordt in technische zin gekozen voor een open source platform
en organisatorisch voor een not-for profit (stichting) waarin sociaal advocaten zich verenigen en die e.e.a. coördineert.

Hoe verhoudt digitalisering zich tot het aantrekkelijker maken van de sociale advocatuur?

Uit efficiënter werken volgt dat meer zaken afgedaan kunnen worden in dezelfde tijd. Meer zaken afdoen betekent in het geval van de sociale advocatuur een hogere omzet - wat budgettaire ruimte biedt voor meer ondersteunend personeel. Dit ontlast advocaten van niet-juridische taken. Tijdswinst kan gestoken worden in complexere (interessantere) zaken - en in het begeleiden van advocaat-stagiairs.

Ook voor advocaat-stagiairs geldt dat zij meer zaken voor hun rekening zullen kunnen nemen. Daardoor wordt het aannemen en begeleiden van stagiairs aantrekkelijker (kostendekkend+) voor sociaal advocaten.

Bovendien: de jongste generatie juristen is gewoonweg niet anders dan een digitaal leven gewend. Willen we van de sociale advocatuur een aantrekkelijk beroep maken voor toekomstige generaties professionals, dan is digitalisering een must.

De praktijkvoering die hieruit volgt, wordt in het plan gevat onder de noemer ‘het kantoor van de toekomst’.

Individueel zijn kantoren te klein om een dergelijke efficiëntieslag te kunnen maken. De kennis omtrent wat technisch zou kunnen ontbreekt; net als de mensen, tijd en geld om die kennis op te bouwen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Als meerdere sectorpartners samen zouden werken, kan dit echter weldegelijk verwezenlijkt worden.

LexIQ stelt dan ook voor om:

1. Een samenwerkingsverband tussen de sociale advocatuur, haar ketenpartners en andere relevante partijen tot stand te brengen; en
2. Daartoe een financieel en operationeel plan neer te leggen dat ziet op de periode 2023 – 2027.

Doel van het samenwerkingsverband is:

1. Een bijdrage te leveren aan een lange termijn oplossing voor capaciteitstekorten in de sociale advocatuur;
2. Daartoe een bedrijfspakket van workflowtools en datadiensten te ontwikkelen specifiek gericht op de praktijk van sociaal advocaten; en
3. De beroepsgroep middels een not-for-profit rechtspersoon c.q. stichting de volledige controle te geven bij de totstandkoming en doorontwikkeling van diensten.

LexIQ schetst de technische en organisatorische contouren van het ‘advokatenkollektief van de toekomst’.
Wilt u het plan lezen, stuur dan een mail aan LexIQ.