GROUPS: veelgestelde vragen

GROUPS: veelgestelde vragen


Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Zodra uw overleggroep gevormd is (minimaal 6 en maximaal 10 advocaten werkzaam binnen hetzelfde rechtsgebied), ontvangt u van ons een mail met een uitnodiging voor een eenmalige, online instructiebijeenkomst in Microsoft Teams. Tijdens deze bijeenkomst leggen wij u de gang van zaken in detail uit.

Ik heb nog nooit met Microsoft Teams gewerkt, is dat een probleem?

Dat is geen probleem. U hoeft slechts op een link in een e-mail te klikken die wij u sturen en kunt daarmee deelnemen aan de introductiemeeting. Wel dient u te beschikken over een computer met microfoon en camera. Tijdens de introductiemeeting komt het gebruik van Teams nader aan bod.

Kan ik mijn eigen overleggroep samenstellen?

Jazeker. Sterker, onze ervaring is dat het jurisprudentieoverleg het leukst is als de deelnemers elkaar al kennen. Nodigt u uw collegae en/of kantoorgenoten uit om meer te weten te komen door hen te verwijzen naar https://www.recht.nl/groups/brochure/.

Welke eisen stelt de Orde van Advocaten precies aan 'Gestructureerd Intercollegiaal Overleg'?

– Gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag;
– Voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen;
– De advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
– De advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken;
– De advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en
– De begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Bron: Advocatenorde.nl

Wat is de taak van de begeleider?

De begeleider is ‘voorzitter’ van het intercollegiale overleg en verantwoordelijk voor de presentielijst en het gespreksverslag. Op basis hiervan ontvangen deelnemers na iedere bijeenkomst een bewijs van deelname.

Wat is “JurisprudentieTracker.nl”?

JurisprudentieTracker is een kunstmatige intelligente juridische assistent die gerechtelijke uitspraken rubriceert en duidt. Alle nieuwe uitspraken van Rechtspraak.nl worden dagelijks gerubriceerd binnen 180 juridische onderwerpen – van aanbestedingsrecht tot zekerheidsrechten.

Vervolgens wordt nauwkeurig bijgehouden welke uitspraken worden besproken op circa 150 juridische websites en in de 125 belangrijkste vakbladen. Hoe vaker zaken worden gesignaleerd in de juridische vakpers, hoe belangrijker deze blijkbaar zijn voor de praktijk. Met JurisprudentieTracker selecteert u op die manier in een oogwenk de casus die de afgelopen 2 maanden het belangrijkst waren binnen uw rechtsgebied.

U krijgt als onderdeel van uw deelname aan GROUPS toegang tot deze innovatieve tool, die u desgewenst ook in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Wanneer worden bijeenkomsten gehouden?

De bijeenkomsten worden om de twee maanden gehouden, met uitzondering van juli en augustus. De bijeenkomsten duren 2 uur. In totaal vergadert u dus 10 uur, waarmee u in 2021 aan de kwaliteitstoetseneis voldoet.

Vijf bijeenkomsten van 2 uur, dat is meer dan de 8 uur die de Orde vereist!

Dat klopt. Met deze opzet kunt u straffeloos één keer verstek laten gaan en alsnog aan de Verordening Kwaliteitstoetsen voldoen.

Hoe zit het met mijn privacy?

Onderling met uw groepsgenoten sluit u een geheimhoudingsverklaring. Eenieder is daaraan gebonden, zodat u vrijuit over uw praktijkvoering kunt spreken. Wat verwerking van uw persoonsgegevens betreft door Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Wat is de duur van mijn inschrijving?

U schrijft zich in voor 5 bijeenkomsten. Met deze bijeenkomsten voldoet u aan uw kwaliteitstoetseneis in 2021. U beslist daarna of u verder wilt in 2022.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel 070 3638808
of mailt u ons.

DISCLAIMER

De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft de opzet en methode van Jurisprudentie Overleg zoals aangeboden door Recht.nl en de Praktizijnsbibliotheek in mei 2020 goedgekeurd als "Gestructureerd Intercollegiaal Overleg" in het kader van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen (Stcrt. 2020, 5089). Alle andere arrondissementen van de Orde hebben aangegeven niet vooraf goed te keuren, maar achteraf te controleren of aan de eisen uit de Verordening voldaan is.

Recht.nl en de Praktizijnsbibliotheek ondersteunen en faciliteren de organisatie van de bijeenkomsten. De deelnemers zelf dienen evenwel met elkaar te waarborgen dat de inhoudelijke kwaliteit van de bijeenkomsten afdoende is en individueel te waarborgen dat zij voldoen aan de overige vereisten - zoals het minimum aantal uren aanwezigheid.