GROUPS: veelgestelde vragen

GROUPS: veelgestelde vragen


Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

1. Wij nemen telefonisch contact met u op. U wordt ingedeeld bij één groep en houdt bijeenkomsten steeds in dezelfde samenstelling. U kunt ook uw eigen groep vormen en deelnemen met collegae en/of kantoorgenoten.

2. Zodra uw overleggroep gevormd is (minimaal 6 en maximaal 10 advocaten werkzaam binnen hetzelfde rechtsgebied), ontvangt u van ons een Datumprikker voor een eenmalige, online instructiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leggen wij u de gang van zaken in detail uit en stellen we de data voor de bijeenkomsten vast. Tevens krijgt u een demo van JurisprudentieTracker, waarmee u snel en efficiënt casus kunt selecteren ter bespreking.

Kan ik mijn eigen overleggroep samenstellen?

Jazeker. Sterker, onze ervaring is dat het jurisprudentieoverleg het leukst is als de deelnemers elkaar al kennen. Nodigt u uw collegae en/of kantoorgenoten uit om meer te weten te komen door hen te verwijzen naar https://www.recht.nl/groups/brochure/.

Combineren kan ook: als u bijvoorbeeld met enkele kantoorgenoten of bevriende collegae wil meedoen, dan zoeken wij voor u de andere deelnemers die vanwege de kwaliteitstoetsenregels vereist zijn.

Welke eisen stelt de Orde van Advocaten precies aan 'Gestructureerd Intercollegiaal Overleg'?

– Gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag;
– Voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen;
– De advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
– De advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken;
– De advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en
– De begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Bron: Advocatenorde.nl

Hoe zien bijeenkomsten er feitelijk uit?

Na opening van de vergadering en inventarisatie wie er feitelijk aanwezig is bij de bijeenkomst, trapt de begeleider af met bespreking van recente wetswijzigingen.

Vervolgens presenteren alle deelnemers één zaak per persoon. Bij 10 aanwezige advocaten zorgt 10 minuten bespreking per casus ervoor dat iedereen 1x aan de beurt is. Bij minder aanwezigen, of als bespreking sneller gaat, komt er een tweede ronde en komt de tweede zaak die u heeft voorbereid aan bod.

Na 2 uur sluit de begeleider de vergadering.

Wat is de taak van de begeleider precies – en wie is dat?

U bent bij toerbeurt begeleider van uw groep.
Begeleiders hebben 5 taken:

1. De begeleider selecteert twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst relevante uitspraken met behulp van JurisprudentieTracker.nl en verdeelt deze zaken onder de deelnemers (twee zaken per deelnemer).
Wij sturen begeleiders twee weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een friendly reminder per e-mail, zodat de deelnemers voldoende tijd hebben om de hen toebedeelde zaken voor te bereiden.

2. De begeleider kiest de twee door hem/haar zelf te bespreken zaken uit de meest recente jurisprudentie; dat wil zeggen de begeleider bespreekt opvallende zaken die in de twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst nog gewezen worden. Op die manier is de groep ervan verzekerd geheel en al up-to-date te zijn.

3. De begeleider stelt een beknopt overzichtje samen van relevante wetswijzigingen van de afgelopen periode.

4. De begeleider is ‘voorzitter’ van het jurisprudentie overleg, opent de vergadering, bevestigt wie er feitelijk aanwezig is en houdt de tijd per besproken casus (circa 10 minuten) in de gaten.

5. De begeleider levert Recht.nl de benodigde informatie aan ter verslaglegging, te weten:
– een lijstje met feitelijke deelnemers, en
– welke casus er besproken zijn, in de vorm van een lijstje met ECLI’s / zaaknummers.

Als de begeleider onverhoopt niet kan, regelt hij/zij zelf vervanging.

Hoe ziet de verslaglegging er uit?

Iedere deelnemer ontvangt na iedere bijeenkomst waar hij/zij feitelijk bij aanwezig was een bewijs van deelname. Hierop staat tevens vermeld welke casus er de revue gepasseerd hebben, inclusief een inhoudsindicatie van iedere zaak.

Wat is “JurisprudentieTracker.nl”?

JurisprudentieTracker is een kunstmatige intelligente juridische assistent die gerechtelijke uitspraken rubriceert en duidt. Alle nieuwe uitspraken van Rechtspraak.nl worden dagelijks gerubriceerd binnen 180 juridische onderwerpen – van aanbestedingsrecht tot zekerheidsrechten.

Vervolgens wordt nauwkeurig bijgehouden welke uitspraken worden besproken op circa 150 juridische websites en in de 125 belangrijkste vakbladen. Hoe vaker zaken worden gesignaleerd in de juridische vakpers, hoe belangrijker deze blijkbaar zijn voor de praktijk. Met JurisprudentieTracker selecteert u op die manier in een oogwenk de casus die de afgelopen 2 maanden het belangrijkst waren binnen uw rechtsgebied.

U krijgt als onderdeel van uw deelname aan GROUPS toegang tot deze innovatieve tool, die u desgewenst ook in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Wanneer worden bijeenkomsten gehouden?

De vijf bijeenkomsten worden tweemaandelijks gehouden, met uitzondering van de zomermaanden (juli en augustus). U komt dus bij elkaar in januari, maart, mei, september en november.
Of in februari, april, juni, oktober en december.

Waar is de Praktizijnsbibliotheek en hoe werkt het online bijeenkomen?

Als u de overlegdata hebt vastgesteld tijdens de online instructiebijeenkomst, zorgen wij dat u ten behoeve van iedere bijeenkomst de benodigde deelnamelink per e-mail ontvangt. Deze voegt u eenvoudig toe aan uw elektronische agenda.

Komt u bijeen in de Praktizijnsbibliotheek, dan is aldaar een vergaderruimte voor u gereserveerd en staat de koffie klaar. De bibliotheek is gevestigd in de Rechtbank Amsterdam, op loopafstand van station Zuid-WTC. De vergaderplek is vanzelfsprekend ingericht conform de voorschriften van het RIVM en 1,5 meter afstand is gewaarborgd.

Ik ben gevestigd in een ander arrondissement dan Amsterdam. Kan ik desondanks deelnemen?

Jazeker. De Amsterdamse Orde van Advocaten is vooraf akkoord met onze aanpak; andere lokale Orden geven aan dat achteraf gecontroleerd kan worden of aan de eisen is voldaan.

Hoe veel tijd kost mij het voorbereiden van de bijeenkomsten?

Voorbereiden van de twee casus kost u naar verwachting een uurtje per keer. Als het uw beurt is om begeleider te zijn, kost dat eenmalig wat meer tijd, in de orde van grootte van drie uur.

Vijf bijeenkomsten van 2 uur, dat is meer dan de 8 uur die de Orde vereist!

Dat klopt. Met deze opzet kunt één keer verstek laten gaan en alsnog aan de Verordening Kwaliteitstoetsen voldoen.

Hoe zit het met mijn privacy?

Onderling met uw groepsgenoten sluit u een geheimhoudingsverklaring. Eenieder is daaraan gebonden, zodat u vrijuit over uw praktijkvoering kunt spreken. Wat verwerking van uw persoonsgegevens betreft door Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

2020 is alweer voor de helft voorbij en fysiek bijeenkomen is aan beperkingen onderhevig, hoe wordt dat aangepakt?

Dit jaar hoeft u van de Orde niet 8, maar slechts 4 uur aan Kwaliteitstoetsen te besteden, om aan de norm te voldoen. U kunt bovendien met uw groep kiezen waar u de bijeenkomsten houdt - fysiek in de Praktizijnsbibliotheek, of online in Teams: in 2020 is dat laatste door de Orde toegestaan.

U schrijft zich in voor een reeks van 5 bijeenkomsten in 12 maanden. Met de eerste 2 bijeenkomsten (najaar 2020) voldoet u aan uw kwaliteitstoetseneis in 2020; de 3 bijeenkomsten daarna worden gehouden t.b.v. de toetseneis in 2021.

Wat gebeurt er als mijn groep er om wat voor reden dan ook gedurende het jaar mee ophoudt? En kan ik er zelf mee stoppen, als mijn groep mij niet bevalt?

Wij doen in zo'n geval ons best om u met een andere groep mee te laten doen. Als dat niet mogelijk zou blijken, dan komen wij daar in goed overleg met elkaar wel uit.

Zit ik hier aan vast?

Na afloop van de laatste bijeenkomst evalueren wij met u.
U beslist na 12 maanden of u verder wilt.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel 070 3638808
of mailt u ons.

DISCLAIMER

De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft de opzet en methode van Jurisprudentie Overleg zoals aangeboden door Recht.nl en de Praktizijnsbibliotheek in mei 2020 goedgekeurd als "Gestructureerd Intercollegiaal Overleg" in het kader van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen (Stcrt. 2020, 5089).

Recht.nl en de Praktizijnsbibliotheek ondersteunen en faciliteren de organisatie van de bijeenkomsten. De deelnemers zelf dienen evenwel met elkaar te waarborgen dat de inhoudelijke kwaliteit van de bijeenkomsten afdoende is en individueel te waarborgen dat zij voldoen aan de overige vereisten - zoals het minimum aantal uren aanwezigheid.