Topscriptie: Nemo tenetur in de samenloop van arbeidsrecht en strafrecht

Topscriptie: Nemo tenetur in de samenloop van arbeidsrecht en strafrecht

Onderzoek van de arbeidsrechtelijke jurisprudentie toont aan dat de werknemer een spreekplicht heeft die enerzijds gebaseerd is op het 'goed werknemerschap' en anderzijds voortvloeit uit het privaatrechtelijk bewijsrecht: als de werknemer geen verweer voert komen de verwijten van de werkgever, tevens de gronden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, vast te staan.
Is het strafrechtelijk gebruik van een verklaring die een werknemer in een hoorgesprek van de werkgever aflegt vanwege verdenking van het plegen van een strafbaar feit binnen de onderneming, een schending van het nemo tenetur-beginsel?