300x ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

300x ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Uit de ruim driehonderd onderzochte uitspraken valt op te maken dat een ontbindingsverzoek op grond van artikel 7:669 lid 3 sub g BW (de g-grond; verstoorde arbeidsverhouding) kan worden toegekend wanneer sprake is van:
(i) een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, die
(ii) niet door de werkgever is gecreëerd met het uitsluitende doel een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te forceren, en
(iii) zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.