Ziekenhuisopname door arbeidsongeval: gevolgen voor de werkgever

Ziekenhuisopname door arbeidsongeval: gevolgen voor de werkgever

Werkgevers hebben op grond van artikel 9 Arbowet de verplichting om arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW en krijgen mogelijk een bestuurlijke boete opgelegd. Wanneer een arbeidsongeval leidt tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname, wordt de hoogte van de boete op basis van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving vermenigvuldigd met een factor vier. In jurisprudentie is al meerdere malen de vraag aan de orde gekomen in hoeverre een dergelijke vermenigvuldiging evenredig is. Zo moest een werknemer naar aanleiding van een arbeidsongeval slechts één nacht (en enkel ter observatie) in het ziekenhuis blijven—maar werd de boete wel verhoogd conform de beleidsregel.