Ontslagregeling gewijzigd vanwege invoering Wnra

Ontslagregeling gewijzigd vanwege invoering Wnra

Voor overheidswerkgevers in de zin van de Ambtenarenwet geldt vanaf 1 januari 2020 het 'gewone' arbeidsrecht. Hierdoor gelden andere ontslagregels bij verval van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. In de aangepaste Ontslagregeling is voorgeschreven dat een overheidswerkgever bij zijn ontslagverzoek moet onderbouwen of, en zo ja welke democratisch genomen besluiten aan het verval van arbeidsplaatsen ten grondslag liggen. Volgens de gewijzigde Ontslagregeling is sprake van een democratisch genomen besluit indien het besluit genomen is door een democratisch gekozen overheidsorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad, de Provinciale Staten en het parlement).