En jaar integriteit onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Eén jaar integriteit onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

2020 was het jaar van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De vraag was van meet af aan hoe de civiele rechter het arbeidsrechtelijke kader zou hanteren in uitspraken over ambtelijke integriteit. Zou er worden teruggegrepen op de rechtspraak van de ambtenarenrechter, of zou de civiele rechter een nieuw pad inslaan? Per april 2021 waren er 33 civiele uitspraken gepubliceerd over arbeidsrechtelijke integriteitskwesties bij de overheid. Een overzicht.