Verzamelwet SZW 2022: wijzigingen WOR en Wet AVV

Verzamelwet SZW 2022: wijzigingen WOR en Wet AVV

Hoewel met deze verzamelwet geen substantiële wijzigingen zijn beoogd, bevat dit wetsvoorstel enkele voor de praktijk relevante veranderingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV). Deze wijzigingen zien op het vergroten van de betrokkenheid van flexkrachten bij de medezeggenschap, het verminderen van de werkdruk van OR-leden en (een uitzondering op) de Nederlandse harde kern arbeidsvoorwaarden bij tijdelijke detachering van buitenlandse werknemers naar Nederland.