Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

Het belemmeringsverbod houdt in dat een uitzend- of detacheringsbureau een arbeidskracht geen beperkingen mag opleggen om na afloop van de terbeschikkingstelling een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de inlener. De overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW valt niet onder de Waadi. Artikel 9a Waadi, waarin het belemmeringsverbod is opgenomen, kan onder omstandigheden wél van toepassing zijn.