Seksuele geaardheid kan geen reden zijn om te weigeren een overeenkomst met een zelfstandige te sluiten of verlengen

Seksuele geaardheid kan geen reden zijn om te weigeren een overeenkomst met een zelfstandige te sluiten of verlengen

De weigering om een overeenkomst met een zelfstandige te sluiten of te verlengen vanwege diens seksuele geaardheid valt binnen de werkingssfeer van de EU-richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep. De door die richtlijn te verlenen bescherming tegen discriminatie kan niet door het nationale recht worden uitgesloten in verband met de contractvrijheid.