Hervorming concurrentiebeding

Hervorming concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wordt aan banden gelegd, nu uit onderzoek blijkt dat de beperkingen die voortvloeien uit dergelijke bedingen in de praktijk vaak te strikt zijn, waardoor werknemers minder makkelijk van baan wisselen. De volgende wijzigingen worden uitgewerkt in een wetsvoorstel:
Het concurrentiebeding wordt begrensd in duur en moet gemotiveerd geografisch worden afgebakend in het arbeidscontract;
Werkgevers moeten ook in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van concurrentiebedingen gaan motiveren (dit geldt nu reeds voor tijdelijke contracten), en
Als een werkgever een werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet deze een wettelijke vergoeding betalen aan werknemer dat wil zeggen een percentage van het laatstverdiende salaris.