Drie jaarsalarissen billijke vergoeding wegens schending re-integratieverplichtingen

Drie jaarsalarissen billijke vergoeding wegens schending re-integratieverplichtingen

Werkgever heeft niet aan haar verplichtingen voldaan door structureel en tegen het advies van de bedrijfsarts in niet mee te werken aan re-integratie in het eerste spoor. Aan werkneemster wordt een billijke vergoeding toegekend van 443.916 euro bruto, gelijk aan drie jaarsalarissen. Daarbij is van belang dat de kantonrechter de kans groot acht dat werkneemster zonder het ernstig verwijtbaar handelen van werkgever nog geruime tijd in dienst zou zijn geweest. Verder acht de kantonrechter van belang dat de arbeidsmarkt voor klinisch chemici onder druk staat en het ontslag schade toebrengt aan haar goede naam en reputatie.