Tegenprestatie voor aanmerkelijkbelang-pakket kan aan derde toekomen

Tegenprestatie voor aanmerkelijkbelang-pakket kan aan derde toekomen

Als een aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen schenkt aan een ander en bedingt dat deze verkrijger een derde een vergoeding betaalt, komt deze vergoeding in mindering op het door te schuiven vervreemdingsvoordeel.
Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001. De Hoge Raad oordeelt dat onder tegenprestatie moet worden verstaan datgene wat de overdrager als vergoeding voor een overdracht heeft bedongen van de verkrijger en daartoe behoren ook de door de overdrager bedongen verplichtingen van de verkrijger tot het doen van betalingen aan derden.