Terugwijzing is geen herkansing in volle omvang

Terugwijzing is geen herkansing in volle omvang

Belanghebbende heeft tegen een terugwijzingsuitspraak geen beroep in cassatie ingesteld. Als geen van beide partijen in cassatie gaat tegen een terugwijzingsuitspraak, dan brengt dit voor de verdere fases van de procedure mee dat de geschilpunten waarover de hogerberoepsrechter in die uitspraak een definitief oordeel heeft gegeven, daarmee onherroepelijk zijn beslecht. Opmerking verdient dat het met het oog op een snelle finale geschilbeslechting als regel wel de voorkeur verdient dat het hof de zaak niet terugwijst, tenzij de procespartijen de wens daartoe kenbaar hebben gemaakt. Dat geldt te meer als de terugwijzing slechts strekt tot heroverweging van de reeds door de rechtbank gegeven beslissing.