Mag een accountant partijdig zijn?

Mag een accountant partijdig zijn?

Een man diende een tuchtklacht in tegen de accountant van zijn echtgenote, met wie hij in scheiding lag. Hij vond dat de accountant bij zijn bedrijfswaardering onvoldoende oog had voor de belangen van de tegenpartij.
Volgens vaste jurisprudentie van de Accountantskamer kan het door een accountant – al dan niet in rechte – innemen van een civielrechtelijk standpunt namens zijn cliënte, behoudens bijzondere omstandigheden, in het kader van de door hem in acht te nemen fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit, niet tot een gegrond tuchtrechtelijk verwijt leiden. Het is eveneens vaste rechtspraak dat een accountant gegevens mag verzamelen ter onderbouwing van een partijstandpunt om daarmee het belang van die partij te dienen, mits de accountant zich daarbij houdt aan het fundamentele beginsel van objectiviteit.