Schadeloosstelling bij voortijdige of onnodige onteigening

Schadeloosstelling bij voortijdige of onnodige onteigening

Een arrest waarin wordt ingegaan op het karakter van de 'billijke schadeloosstelling' die de overheid aan de oorspronkelijke eigenaar verschuldigd is, als te vroeg (of onnodig) tot onteigening is overgegaan. De billijke schadeloosstelling heeft volgens de Hoge Raad geen punitief karakter, maar is slechts een prikkel om niet tot een onnodige of ontijdige onteigening over te gaan. In de kwestie die aan het arrest ten grondslag lag, had dit tot gevolg dat geen schadeloosstelling werd toegewezen, omdat de termijnoverschrijding slechts beperkt was geweest en niet opzettelijk was.