Wijze van waardebepaling van appartementsrecht bij opzegging erfpacht

Wijze van waardebepaling van appartementsrecht bij opzegging erfpacht

Erfpacht kan worden opgezegd door de eigenaar, als de erfpachter over twee achtereenvolgende jaren in verzuim is met de canonbetaling, of ernstig tekortschiet in de nakoming van andere verplichtingen. Indien een erfpachtrecht in een splitsing van appartementsrechten betrokken is, dient na opzegging aan de gewezen erfpachter (respectievelijk de gewezen appartementseigenaar) de waarde te worden vergoed van het desbetreffende zakelijke recht, na aftrek van hetgeen de (grond)eigenaar nog te vorderen heeft.
Een in de akte van vestiging opgenomen regeling over de wijze waarop de waarde van het erfpachtrecht (respectievelijk het appartementsrecht) zal worden bepaald, is nietig indien die regeling niet in redelijkheid geacht kan worden ertoe te strekken dat minstens de naar objectieve maatstaven vast te stellen waarde van het desbetreffende zakelijke recht wordt bepaald. Indien de in een akte opgenomen regeling niet op deze grond nietig is, kan deze ook buiten toepassing blijven, als de regeling leidt tot een resultaat dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.