Rekening en verantwoording aan erfgenamen

Rekening en verantwoording aan erfgenamen

Op grond van vaste rechtspraak kan een verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voortvloeien uit de wet, de rechtshandeling of het ongeschreven recht. De Hoge Raad heeft in 2014 de uitgangspunten op een rij gezet op grond waarvan het ‘ongeschreven recht’ kan leiden tot een verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording jegens erfgenamen. Een verplichting op grond van het ongeschreven recht kan aan de orde zijn als er sprake is van een rechtsverhouding die verwantschap vertoont met een of meer in de wet geregelde gevallen waarin een dergelijke verplichting is neergelegd (denk aan gemeenschap, opdracht of zaakwaarneming). Voorts dient te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Daarbij speelt bijvoorbeeld een rol de reden van het beheer, de verhouding tussen de beheerder en de rechthebbende, wat er tussen hen gebruikelijk was en de mate waarin degene die het beheer voerde zelfstandig kon handelen. Van belang is bovendien de mate waarin de rechthebbende in staat is geweest de handelingen van degene die het beheer voerde te overzien en voor zijn belangen op te komen.
Was de vriendin van erflater in deze zaak rekening en verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen? Het Hof oordeelt op grond van voornoemde uitgangspunten dat daarvan geen sprake is.