Procedeerverbod in een vechtscheiding?

Procedeerverbod in een vechtscheiding?

Een verbod tot procederen kan slechts worden toegewezen onder uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als evident sprake is van misbruik van bevoegdheid c.q. het systematisch onrechtmatig instellen van vorderingen die, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan echter pas sprake zijn als de eiser (verzoeker) zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen, of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans op slagen hadden.