Wet Bopz: verzoek om een machtiging na verstrijken termijn voortgezette inbewaringstelling

Wet Bopz: verzoek om een machtiging na verstrijken termijn voortgezette inbewaringstelling

Ook indien de officier van Justitie een verzoek om een voorlopige machtiging heeft ingediend na het verstrijken van de geldigheidsduur van de voortgezette inbewaringstelling, kan de rechtbank de machtiging verlenen. Het belang van betrokkene staat eraan in de weg dat de machtiging wordt verleend voor een langere duur dan zes maanden, gerekend vanaf de datum waarop de voorafgaande machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling verstreek.