Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht: reikwijdte-discussies

Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht: reikwijdte-discussies

De jurisprudentie over de reikwijdte van het beroepsgeheim staat niet stil. Er lijkt een tendens te bestaan dat de tuchtrechter zich op het standpunt stelt dat (vertrouwelijke) informatie van en over niet-patiënten, zoals bijvoorbeeld familie, niet onder het beroepsgeheim valt. Opvallend is dat de ruime reikwijdte die de Hoge Raad in strafzaken aan het verschoningsrecht geeft, niet door de tuchtrechter lijkt te worden gevolgd. In de civielrechtelijke jurisprudentie wordt beoordeeld of een concreet zwaarwegend belang tot doorbreking van het beroepsgeheim moet leiden, maar de uitkomsten van die toetsing zijn wisselend. Dit geeft rechtsonzekerheid.