Affectieschade gedekt?

Affectieschade gedekt?

Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden recht op vergoeding van affectieschade. Het onderhavige artikel biedt inzicht in de huidige dekking van affectieschade door first-party-verzekeringen en onderzoekt daarnaast de vraag of een 'behoorlijke verzekering' affectieschade op grond van de artikel 7:611 BW-jurisprudentie behoort te dekken.
Voor de dekkingsomvang van een dergelijke verzekering zijn de polisvoorwaarden leidend, en niet de wettelijke regels van schadevergoeding zoals die te vinden zijn in afdeling 6.1.10 BW. In beginsel zijn de belangen van de (affectie)schadelijdende naasten en nabestaanden van de verzekerde niet gedekt.