Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg / Regeling zorg en dwang

Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg / Regeling zorg en dwang

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is voor mensen met een psychische stoornis de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Verplichte zorg houdt in: zorg voor betrokkene, ondanks verzet, ter voorkoming of beperking van ernstig nadeel voor betrokkene of anderen. De wet regelt de procedure van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en beëindiging van verplichte zorg, alsmede de rechtspositie van betrokkene. De Wvggz is er niet voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie; voor hen geldt vanaf 2020 de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). De onderstaande AMvB's geven nadere invulling aan de nieuwe wetten.