Medisch tuchtrecht: de supervisor in passieve actie

Medisch tuchtrecht: de supervisor in passieve actie

Deze tuchtuitspraak is van belang voor zowel A(N)IOS als opleiders/supervisors. Uitgangspunt is dat een opleider/supervisor slechts opdracht kan geven tot het zelfstandig verrichten van een handeling in de zin van de wet BIG door een A(N)IOS, indien:
a) hij redelijkerwijs mag aannemen dat de A(N)IOS bevoegd en bekwaam is tot het verrichten van die handeling;
b) hij de supervisor indien nodig aanwijzingen kan geven, en
c) zijn toezicht en eventuele tussenkomst verzekerd zijn.
Dit betekent dat bij het begin van de opleiding een aanzienlijk deel van de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor het handelen van de A(N)IOS op de schouders van de supervisor/opleider drukt. Aan het eind van de opleiding rust de verantwoordelijkheid vrijwel geheel op de schouders van de A(N)IOS.