Tien aanpassingen aan het procesrecht in het licht van de datagedreven samenleving

Tien aanpassingen aan het procesrecht in het licht van de datagedreven samenleving

In deze bijdrage worden eerst tien knelpunten besproken die door de actuele verschuiving naar een datagedreven werkwijze en geautomatiseerde beleids- en besluitvorming aan het licht komen. Daarna wordt besproken welke veranderingen in het procesrecht kunnen worden aangebracht om deze knelpunten te ondervangen. Daarbij wordt zowel op het burgerlijk procesrecht, het bestuursprocesrecht, het strafprocesrecht, als het constitutionele procesrecht ingegaan. Dit leidt tot 10 aanbevelingen:
1) geef duidelijkheid over bewijsuitsluiting en strafvermindering;
2) geef rechtspersonen de mogelijkheid zich te voegen als partij in een strafzaak;
3) breid de mogelijkheden voor rechtspersonen om een strafproces te initiëren uit;
4) introduceer de figuur van een special advocate;
5) stel beroepsmogelijkheden open voor voorbereidingshandelingen;
6) stel beroepsmogelijkheden open tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels;
7) creëer een mogelijkheid om wet- en regelgeving in abstracto te toetsen;
8) vergroot de mogelijkheden van opt-out procedures binnen het civielrecht;
9) breid de mogelijkheden rond het stellen van prejudiciële vragen uit;
10) breid de mogelijkheden van amicus curiae participatie uit.