Beoordeling spoedeisendheid bodemsanering

Beoordeling spoedeisendheid bodemsanering

Wanneer er sprake is van ernstige verontreiniging, stelt het bevoegd gezag op basis van de Wet bodembescherming tevens vast of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's dat spoedige sanering noodzakelijk is. Bij die beoordeling is onder meer het gebiedstype van belang. Bij de bepaling van een gebiedstype moet worden gekeken naar het feitelijke huidige dan wel voorgenomen gebruik.