Eerste Kamer akkoord met Klimaatwet

Eerste Kamer akkoord met Klimaatwet

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Klimaatwet aangenomen. Op de keper beschouwd is de Klimaatwet slechts een raamwerk (kaderwet), waarin weliswaar drie Nederlandse klimaatdoelen zijn vastgelegd, maar die nadrukkelijk niet juridisch afdwingbaar zijn. De eerste twee doelen zien op vermindering van de broeikasgasuitstoot (ten opzichte van 1990) met 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050. Het derde doel is 'een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie' in 2050.
De veelbesproken wet bevat geen beleidsmaatregelen zoals de verhoging van belasting op fossiele brandstoffen of aanschafsubsidies op elektrische auto's. Inhoudelijk klimaatbeleid, zoals de plannen uit het concept-Klimaatakkoord, moet de regering regelen door middel van afzonderlijke wetgeving.