De ambivalente sanering van het bodembeschermingsrecht

De ambivalente sanering van het bodembeschermingsrecht

Het voorstel voor de Aanvullingswet bodem Omgevingswet beoogt de Wet bodembescherming (Wbb) te vervangen. Het is één van de vier tot dusver verschenen wetsvoorstellen ter aanvulling van de Omgevingswet zelf (naast de Aanvullingswetten grondeigendom, geluid en natuur). Het voorgestelde nieuwe recht breekt vrij rigide met het bestaande wettelijk instrumentarium. Dit artikel gaat in op mogelijke ambivalentie van de nieuwe regeling en in het bijzonder op de voornaamste inconsequentie daarvan voor het op bodemsanering gerichte recht uit de Wbb. Enerzijds wil de regeling daar namelijk vanaf; anderzijds is het overgangsrecht zo dichtgetimmerd, dat het oude recht nog jaren en mogelijk decennia dwingend blijft.