Endotoxinen, zo÷nosen, gezondheid & milieueffectrapportages

Endotoxinen, zoönosen, gezondheid & milieueffectrapportages

Endotoxinen zijn bestanddelen van de celwand van bacteriën. In de omgeving van varkens, melkvee- en vooral pluimveebedrijven zijn verhoogde concentraties van endotoxinen vastgesteld. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen, chronische bronchitis en vermindering van de longfunctie. Voor endotoxinen zijn nog geen wettelijke grenswaarden vastgesteld. Dit geldt ook voor zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten). Hoe wordt met veronderstelde gezondheidseffecten van endotoxinen en zoönosen in de praktijk omgegaan?