Exploitatieplan en niet toezenden reactie op zienswijzen

Exploitatieplan en niet toezenden reactie op zienswijzen

In deze zaak overweegt de Afdeling dat de Wro, de Awb, noch enig ander wettelijk voorschrift ertoe verplicht dat de raad indieners van zienswijzen reeds voorafgaand aan de vaststelling van het exploitatieplan in kennis stelt over de beantwoording van hun zienswijzen. Evenmin bestaat er een wettelijke verplichting op grond waarvan de indiener van een zienswijze in de gelegenheid moet worden gesteld te worden gehoord.