Invordering dwangsommen: voor beroep op gebrek aan financiŽle draagkracht is overleggen belastingoverzicht niet voldoende

Invordering dwangsommen: voor beroep op gebrek aan financiële draagkracht is overleggen belastingoverzicht niet voldoende

Wanneer zich een overtreding voordoet, er een dwangsombesluit volgt en vervolgens is vastgesteld dat de dwangsom is verbeurd, dan dient het bevoegd gezag in principe over te gaan tot invordering. Het belang van invordering is zwaarwegend, zo volgt uit standaard jurisprudentie.
In deze uitspraak wijst de Afdeling er maar weer eens op: de financiële draagkracht is in beginsel níet een van de bijzondere omstandigheden op basis waarvan het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk van invordering kan afzien.