Rechter stelt handhavingsstrategie provincie aan de kaak

Rechter stelt handhavingsstrategie provincie aan de kaak

De in de loop der jaren ontwikkelde beginselplicht tot handhaving brengt met zich mee dat, in het geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden dit in beginsel ook behoort te doen. Desalniettemin beschikt de toezichthouder over een zekere beleidsruimte waar het gaat om de manier waarop hij overtredingen adresseert. Deze beleidsruimte wordt onder meer ingekaderd door de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). In deze uitspraak buigt de rechtbank zich over de door de provincie gekozen handhavingsstrategie en stelt dat het gedrag van de overtreder onjuist is geclassificeerd.