Toch geen strafrechtelijke immuniteit Waterschap voor doden van bevers

Toch geen strafrechtelijke immuniteit Waterschap voor doden van bevers

In deze zaak staat de strafrechtelijke immuniteit van een waterschap ter discussie bij vervolging wegens het doden van een beschermde diersoort (de bever). Het hof verklaarde het OM niet-ontvankelijk; het OM ging in cassatie. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof. Strafrechtelijke immuniteit van een openbaar lichaam (als bedoeld in hoofdstuk 7 Grondwet) dient alleen te worden aangenomen als de betreffende gedragingen naar hun aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak. Het plaatsen van muskusratklemmen (waarin de bevers in kwestie belandden) valt daar niet onder. Er is daarom geen aanleiding om immuniteit aan het openbaar lichaam te verlenen.