Niet tijdige verlenging begunstigingstermijn leidt tot verjaring

Niet tijdige verlenging begunstigingstermijn leidt tot verjaring

Wanneer het bevoegd gezag een dwangsom oplegt en de begunstigingstermijn verstrijkt, mag zij overgaan tot invordering. Om de burger echter niet plotseling te verrassen met een dwangsom van lang geleden, bepaalt de Awb dat deze invordering binnen een jaar moet plaatsvinden. In de onderstaande uitspraak was het twistpunt of de begunstigingstermijn op tijd was verlengd en het invorderingsbesluit op tijd genomen. De voorzieningenrechter van de Afdeling oordeelt dat het college, nu de overtreder een dag te laat had verzocht de begunstigingstermijn te verlengen en de verlenging derhalve onterecht was verleend, twee jaar later niet meer bevoegd was dwangsommen in te vorderen.