Eerste half jaar handhavingsjurisprudentie onder de Omgevingswet

Eerste half jaar handhavingsjurisprudentie onder de Omgevingswet

Een overzicht van de meest in het oog springende jurisprudentie inzake handhaving in relatie tot de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet. Ingegaan wordt op het overgangsrecht voor handhavingszaken uit de Invoeringswet Omgevingswet, kritische noten die in de rechtspraak zijn geplaatst bij de toepassing van het overgangsrecht, de beginselplicht tot handhaving die onder de Omgevingswet wordt voortgezet, hoe moet worden gehandhaafd op overtredingen van het omgevingsplan (en de daarin opgenomen bruidsschat), de handhaving van gemeentelijke verordeningen en de handhaving van meldingsplichten uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.