Toepassing kruimelgevallenregeling bij opvang asielzoekers: horen daar ook faciliteiten bij?

Toepassing kruimelgevallenregeling bij opvang asielzoekers: horen daar ook faciliteiten bij?

In deze uitspraak is de toepassing aan de orde van de kruimelgevallenregeling in verband met het gebruik als een asielzoekerscentrum (azc). Het gaat hier om artikel 4, aanhef en onderdeel 9 bijlage II Bor dat als volgt luidt: het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.
De Afdeling oordeelt echter dat de opvang van asielzoekers zoals genoemd in die bepaling niet alleen ziet op opvang in de strikte zin van het woord, namelijk het bieden van huisvesting, maar zich uitstrekt tot opvang in meer brede zin, dus inclusief ondersteunende voorzieningen zoals onderwijs, medische zorg, winkelvoorzieningen, sport- en recreatieruimten en kantoren ten behoeve van de organisatie van die opvang.