Geen premiebetaling, toch dekking?

Geen premiebetaling, toch dekking?

Een beding in een (particuliere) verzekeringsovereenkomst waarin ten nadele van de verzekerde wordt afgeweken van de termijn voor (vervolg)premiebetaling (als bedoeld in artikel 7:934 BW), dient ambtshalve door de rechter getoetst te worden aan de richtlijn oneerlijke bedingen en vervolgens vernietigd te worden. Ondanks het feit dat de verzekeraar in deze zaak herhaaldelijk heeft aangemaand en betaling uitbleef, was geen sprake van schorsing van de dekking.
Voor verzekeraars is het daarom bij particuliere verzekeringen essentieel om (i) het premiebetalingsbeding in de polis in lijn met de wetgeving te redigeren, en (ii) bij het uitblijven van premiebetaling het bepaalde in artikel 7:934 BW strikt in acht te nemen.