De curator en het belang van (de aandeelhouder van) de gefailleerde

De curator en het belang van (de aandeelhouder van) de gefailleerde

Hoe en binnen welk normenkader speelt het belang van de gefailleerde een rol? Om de belangen van de gefailleerde in faillissement beter te duiden, wordt de vergelijking gemaakt met het belang van de geëxecuteerde binnen het beslag- en executierecht. Vervolgens wordt een nadere toelichting gegeven op een aantal specifieke thema's die in faillissement kunnen spelen. De auteurs bespreken per thema hoe het belang van de gefailleerde (of zijn aandeelhouder) zich tot de belangen van zijn schuldeisers verhoudt en hoe de curator kan of moet handelen in de situatie dat deze belangen botsen.