Curator heeft geen recht op inzage in privémails

Curator heeft geen recht op inzage in privémails

De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat het recht op inzage in e-mails voor curatoren niet ongelimiteerd is. De rechtbank zoekt daarbij aansluiting bij een arrest van het EHRM uit 2000 (zaaknr. 33274/96, Foxley/Engeland). Uit die zaak blijkt dat de bescherming van de rechten van schuldeisers een legitiem doel is voor inbreuk op het briefgeheim (ex artikel 8 EVRM). Het EHRM oordeelde dat kennisneming van de inhoud van correspondentie is toegestaan voor opsporing van activa, maar dat dit gepaard moet gaan met maatregelen waarmee de schending van het briefgeheim tot een minimum wordt beperkt.