Bewijspositie bedrijfstakpensioenfondsen

Bewijspositie bedrijfstakpensioenfondsen

Valt een onderneming (werkgever) onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan leidt dat tot verplichtingen tot het betalen van premies en bijdragen, maar ook verplichtingen het fonds in staat te stellen die premies en bijdragen vast te stellen en uitkeringen te doen.