Welk vorderingsrecht heeft de gedupeerde aandeelhouder?

Welk vorderingsrecht heeft de gedupeerde aandeelhouder?

Wanneer aan een vennootschap schade wordt toegebracht door een derde, kunnen aandelen in waarde verminderen. Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat een gedupeerde aandeelhouder in beginsel géén aanspraak kan maken op vergoeding van dergelijke afgeleide schade. Is hij dan compleet machteloos? Niet helemaal.
Wat een aandeelhouder eventueel nog zou kunnen doen, is proberen het bestuur van de vennootschap te bewegen tot het instellen van een schadevergoedingsactie jegens de schadeveroorzaker, zo nodig door in kort geding een daartoe strekkend gebod of bevel te vorderen. In het geval dat de derde die de vennootschap schade heeft berokkend een bestuurder is, zoals in het onderhavige arrest aan de orde was, dan zou onder omstandigheden het starten van een enquêteprocedure een mogelijkheid kunnen zijn.