Schade aan opgeslagen goederen en exoneratieclausules

Schade aan opgeslagen goederen en exoneratieclausules

Als er tijdens een periode van opslag schade ontstaat aan goederen, ligt het voor de hand om de opslaghouder aansprakelijk te stellen. De opslaghouder kan zich vervolgens in voorkomende gevallen beroepen op een aansprakelijkheidsuitsluiting in de tussen partijen geldende overeenkomst. In bepaalde situaties kan een beroep op een exoneratiebeding onaanvaardbaar zijn.