Kwartaalupdate bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid Q4 2020

Kwartaalupdate bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid Q4 2020

In de kwartaalupdate beroepsaansprakelijkheid wordt onder meer ingegaan op een arrest van de Hoge Raad waarin de vraag centraal staat op welk moment sprake is van voldoende zekerheid dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon, waardoor de verjaringstermijn van de vordering is aangevangen.
In de kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid komen onder meer twee uitspraken aan bod over het ontzenuwen van het bewijsvermoeden van artikel 2:248 BW bij schending van de deponeringsplicht en/of administratieplicht.