Enquêteprocedure kan ook zien op middellijke aandeelhouder

Enquêteprocedure kan ook zien op middellijke aandeelhouder

Omdat het enquêterecht is gericht op de economische werkelijkheid, kan een enquêteprocedure afhankelijk van de omstandigheden van het geval ook zien op het handelen van een met de rechtspersoon verbonden andere rechtspersoon.
De Hoge Raad maakt in de onderhavige uitspraak tevens duidelijk dat het handelen van een middellijk aandeelhouder relevant kan zijn voor toepassing van artikel 2:8 BW. Dit artikel bepaalt dat een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, zich als zodanig jegens elkander moeten gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Hoewel deze bepaling is geschreven vanuit het perspectief van één rechtspersoon, kunnen de uitleg en toepassing daarvan worden beïnvloed door het bestaan van een organisatorisch verband van rechtspersonen.