Verzuim schuldenaar — of toch niet (meer)?

Verzuim schuldenaar — of toch niet (meer)?

Een belangrijk arrest voor de B2B-praktijk, over de omvang van de schade die een koper heeft geleden als gevolg van het tekortschieten van verkopers in de nakoming van verplichting tot levering van een perceel. De vraag is wat het tijdstip is, waarop het verzuim van verkopers is ingetreden.
De Hoge Raad stelt voorop dat het verzuim zonder ingebrekestelling intreedt wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Als de desbetreffende verbintenis opeisbaar is, treedt het verzuim dan van rechtswege in.
Dat een schuldeiser na het intreden van het verzuim de schuldenaar in de gelegenheid stelt om alsnog na te komen, betekent volgens de Hoge Raad niet dat de schuldeiser afstand doet van zijn recht om zich op het eerder ingetreden verzuim te beroepen, of dat recht verwerkt.