Klachtbehandeling op grond van de AVG

Klachtbehandeling op grond van de AVG

In dit artikel staat de klachtbehandeling door de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) centraal. De Europese regeling voor de behandeling van klachten in de AVG sluit logischerwijs niet naadloos aan op ons nationaal bestuurs(proces)recht. Uit jurisprudentie onder de Wet bescherming persoonsgegevens blijkt bovendien dat het enkele feit dat iemands persoonsgegevens worden verwerkt, op zichzelf niet voldoende is om te worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de Awb.